Naujienos

Žilvino Treinio diakonystės šventimai

2016-01-16

Sveikiname Žilviną Treinį, per vyskupo rankas sausio 16 d. Panevėžio katedroje gavusį diakono šventimus.

Tegul Viešpats lydi diak. Žilviną pašaukimo keliu.

Diakono šventimų fotogalerija>>

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros adventinė akcija „Apelsinas“ išsipildė!

2015-12-26

Kalėdų senelis drauge su kunigu Tomu ir savanorėmis aplankė parapijos mažuosius.

Dėkojame visiems, kurie parodė širdies dosnumą!

Adventinės akcijos fotogalerija >>

 

Susitaikymo pamaldos jaunimui

2015-12-18

Gruodžio 18 d. penktadienio pavakarę į Panevėžio katedrą rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai ir parapijos jaunimas.

Susitaikinimo pamaldoms vadovavo kunigas Tomas Paliukėnas: dalinosi Dievo Žodžiu, vedė katechezę, padėjo jaunuoliams peržvelgti savo sąžinę.

Būrelis kunigų, kartu vyskupu Jonu Kaunecku klausė jaunuolių išpažinčių, o  tuo metu katedriečiai šlovino Dievą.

 

In memoriam

2015-12-18

Eidamas 81–uosius metus gruodžio 18 d. mirė katedros altaristas kanauninkas Petras Budriūnas.

Tegul gailestingasis Viešpats, Kalėdų išvakarėse pasišaukęs savo brolį į Tėvo namus, dovanoja amžinojo gyvenimo dovaną džiaugtis su Švč. Mergele Marija ir visais šventaisiais.

Daugiau informacijos >>

 

 

Vidinio išgydymo pamaldos

2015-12-15

Panevėžio katedroje vyko vidinio išgydymo pamaldos!

Jas vedė arkivysk. Lionginas Virbalas ir „Gailestingumo versmė“ maldos užtarimo komanda iš Kauno.

Išgydymo pamaldų fotogalerija >>

 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymas

2015-12-13

Gruodžio 13 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingai buvo atvertos Šventosios Gailestingumo durys. Pamaldos prasidėjo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, po to tikintieji, atvykę iš įvairių vyskupijos parapijų ir giedant Visų Šventųjų litaniją, maldinga eisena patraukė į katedrą. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas iškilmingai atidarė jubiliejaus ženklu pažymėtas duris ir, gausiai susirinkus tikintiesiems, kartu su broliais kunigais šventė Eucharistiją. Kiekvienas piligrimas, kuris įeis pro šias Šventąsias Gailestingumo duris, priims Atgailos ir Eucharistijos sakramentus ir pasimels popiežiaus intencija, gaus visuotinius atlaidus. 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymo fotogalerija >>

 

Adventiniai susitikimai vaikams ir tėveliams

2015-12-10

Artėjant advento pabaigai parapijos vaikai su tėveliais būrėsi į adventinius susikaupimo vakarus katedros kriptoje.

Mažiesiems parapijiečiams katechetės sumaniai parengė biblinį pasakojimą apie Marijos Apsilankymą pas Elzbietą.

Figūrėlių, giesmių ir mąstymų pagalba vaikai ir jų tėveliai drauge leidosi į kelionę kartu Marija.

Visi vaikai turėjo galimybę su malda ir dėkingumu atnešti uždegtą žvakutę prie Marijos kojų.

 

Patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“

2015-11-06

Lapkričio 6-7 dienomis Panevėžio vyskupijos patarnautojai susitiko Anykščiuose, kuriuose vyko patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“. Džiaugiamės, kad jame dalyvavo ir mūsų parapijos septyni patarnautojai kartu su katedros vikaru kun. Tomu. Patarnautojus vienijo žaidimai, naktinis žygis, ekskursijos ir šv. Mišios.

Dėkojame Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovei Robertai, darbuotojams Monikai ir Andriui už draugystę, nuoširdumą bei sukurtą džiaugsmą. 

Fotogalerija >>

 

Lietuvos jaunimo dienos 2015 Alytuje „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“

2015-06-28

Birželio 27-28 dienomis pusšimtis katedros parapijos jaunimo dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose Alytuje.

Lietuvos jaunimo dienos – didelė šventė kiekvienam jaunuoliui, kuris nori stiprinti savo santykį su Dievu. Šių metų šventės šūkis buvo ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“.

Visa programa buvo skirta tikrojo lobio paieškoms, kviečianti krauti lobį ne žemėje, o danguje. Tai daryti padėjo šlovinimas, teminiai susitikimai, Susitaikymo pamaldos, vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezė apie širdies instrukciją, Gailestingumo vainikėlio malda, eisena Alytaus gatvėmis, šv. Mišios.

Ypatingai didelį įspūdį jaunimui paliko amerikietis reperis bei džiazo atlikėjas kunigas Stan Fortuna, kuris jaunimą džiugino ne tik dainomis, bet ir pamokymais apie meilę.

Į Alytų atvykęs jaunimas visiems rodė gražų pavyzdį: nepyko dėl spūsčių, didelių eilių ir nesiskundė kaitria saule.

Visus vienijo bendras tikslas – atrasti tikrąjį lobį ir patirti Dievo meilę.

 

Gegužės 29, 30 d. ir birželio 20 d. 133 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2015-06-20

Nuo mokslo metų pradžios, padedant katechetei Linai, katedros kunigams ir tikintiesiems, merginos ir vaikinai lankė parapines katechezes, šventė sekmadienį ir, paaugę tikėjime, pasiruošė priimti Šventąją Dvasią.

Šiais metais Sutvirtinimo sakramentą katedroje suteikė trys vyskupai: Lionginas Virbalas SJ, Jonas Kauneckas ir Juozas Matulaitis (iš Kaišiadorių vyskupijos).

Nuoširdžiai dėkojame vyskupams ir sveikiname visus, kurių širdis pripildė Šventosios Dvasios dovanos.