Mirė kan. jubil. Vytautas Masys (1931 - 1954 – 2018)

2018-03-29 | Panevėžio vyskupijos kurija
kun vytautas masys

2018 m. kovo 29 d. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirė Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas – emeritas, jubiliatas Vytautas Masys.

Kan. V. Masys gimė 1931 m. kovo 24 d. Vaidlonių kaime, Anykščių r. pirmuoju keturių vaikų darbininkų šeimoje. 1950 m. baigęs Troškūnų vidurinę mokyklą įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1954 m. rugsėjo 12 d. vyskupo Kazimiero Paltaroko pašventintas kunigu ir paskirtas į Ramygalos parapiją vikaru, tačiau tuojau po šventimų – spalio mėn. buvo paimtas į sovietinę kariuomenę. Iš ten po 4 mėn. atleistas dėl sveikatos, grįžus paskirtas į Saločių parapiją vikaru ir laikinai Kvetkų parapijos administratoriumi.

Nuo 1956 m. tarnavo Biržų parapijoje kur po dviejų metų komunistinė valdžia metams uždraudė eiti kunigiškas pareigas. 1959 m. tarnavo Kamajų parapijoje vikaru, o nuo 1960 m. klebonu paskirtas į Grūžių parapiją ir po kelių mėnesių vėl neteko teisės tarnauti bažnyčioje. Šįsyk sovietinė valdžia kan. V. Masį represavo priverstiniam įsidarbinimui „pilietinėse įstaigose“. Persikėlęs į Kauną dirbo ligoninėje archyve, o vėliau namų valdyboje elektriku. Išdirbęs du metus, kunigas vėl galėjo eiti pareigas. Nuo 1963 m. klebonu paskirtas Salamiesčio, o nuo 1969 m. Šimonių parapijoje. 1971 m. perkeltas į Pasvalį klebono ir dekano pareigoms, čia ištarnavo 10 metų. Nuo 1981 m. – Vadoklių klebonas, o nuo 1983 iki 1996 – Linkuvos parapijose klebonas. Nuo 1996 iki 2013 m. tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijoje rezidento-vikaro pareigomis. 2001 m. vysk. Juozo Preikšo buvo paskirtas Panevėžio Katedros kapitulos kanauninku.

Patarnaujant parapijose ir vėliau gyvenant Panevėžyje kan. V. Masys ėjo ir kitas pareigas. Nuo 1976 m. buvo paskirtas tuometinės Lietuvos Bažnytinės Provincijos Liturginės komisijos oficialiu patarėju, o nuo 1984 m. – sekretoriumi. Nuo1993 iki 2002 ėjo Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo oficiolo, nuo 2002 iki 2009 – viceoficiolo pareigas. Nuo 2001 iki 2002 buvo paskirtas kurijos kancleriu, vyskupo vikaru vyskupijos tribunolui ir kanceliarijai.

Nuo 2013 m. suprastėjus sveikatai, kan. Masys buvo išleistas gydytis, gyveno Ariogaloje pas sūnėną, vėliau Blinstrubiškių globos namuose.

2017 m. grįžo į Panevėžį ir gyveno Šv. Juozapo globos namuose. Kan. Vytautas Masys buvo ūmaus būdo ir reiklus kunigas, turėjo labai daug drąsos ir uolumo skelbiant tikėjimo žodį.

Tesiilsi ramybėje!

 

Kan. Vytautas Masys 2018 m. balandžio 3 d. palaidotas Kristaus Karaliaus katedros parapijos kapinėse (Ramygalos g., Panevėžys).

 

 

< atgal į sąrašą