Parama ir aukos

Brangūs parapijiečiai!

Džiaugiamės ir dėkojame, kad savo aukomis prisidedate prie katedros išlaikymo:

 • katedros remonto,
 • Caritas projektų įgyvendinimo,
 • vaikų ir jaunimo stovyklų bei kelionių organizavimo,
 • kultūrinės sklaidos ir t.t.

Savo maldose nuolat prisimename visus rėmėjus ir geradarius.

Norintys paremti katedrą gali kreiptis į katedros raštinę, zakristiją arba pervesti pinigus į žemiau nurodytą sąskaitą.

Parapijos rekvizitai

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

Dėl 1,2 proc. GPM skyrimo katedrai

Lietuvos Respublikos „Labdaros ir paramos“ įstatymas suteikia galimybę paremti visas įregistruotas ne pelno organizacijas, nė kiek nesumažinant savo atlyginimo. Tarp šių organizacijų yra ir religinės bendruomenės, bendrijos bei centrai. Paramą sudaro 1,2 procentus praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčių sumos.

Norint skirti iki 1,2 % pajamų mokesčio, reikia užpildyti specialią formą Fr 0512 (02 versija) - Mokesčių inspekcijoje, mūsų katedroje arba elektroniniu būdu (skirti paramą galite kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.). Parapijos rekvizitai pateikti aukščiau.

Nuoširdžiai dėkojame

 • Visiems, kurie skyrėte Panevėžio katedros parapijai 2% pajamų mokesčio paramą.
 • UAB „Kriautė“, kuri padovanojo ir sumontavo medines lauko duris katedros parapijos Caritas patalpose (Katedros a. 7, Panevėžys).
 • AB Lietuvos Radijo ir televizijos centrui už piniginę paramą (5000 Lt) kuriant parapijos internetinę svetainę.
 • Nuoširdžiai dėkojame fotografui Gintarui Lukoševičiui už bendradarbiavimą ir padovanotas nuotraukas katedros internetiniam puslapiui. Taip pat dėkojame fotografams: Ingridai Žilėnaitei, Tomui Stasevičiui, Arūnui Švelnai ir Vytautui Kandrotui.
 • Nuoširdžiai dėkojame Egidijui Kaluinai už Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai padovanotą ąžuoliuką, švenčiant Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio X kongresą 2014-08-03.
 • Nuoširdžiai dėkojame Algiui Skrebei už pagamintus medinius suolus katedros šventoriuje.Teatlygina Dievas gausiomis malonėmis.
 • Nuoširdžiai dėkojame MB "SkanerLita" direktoriui Egidijui Grigaičiui, nemokamai perkrausčius kan. Vytauto Masio baldus bei asmeninius daiktus į Ariogalą, kur šiuo metu gyvena jubiliatas. Teatlygina gerasis Dievas.
 • Dėkojame Genovaitei Ruželienei už piniginę auką katedrai.
 • Misijų veiklai paremti 2014 m. spalio 19 d. buvo surinkta 3256,80 Lt. Dėkojame už aukas.
 • Dėkojame Egidijui Usevičiui už piniginę auką katedros parapijai. Teatlygina Viešpats.
 • Nuoširdžiai dėkojame Genovaitei Maskaliūnienei už piniginę auką. Teatlygina gerasis Dievas.
 • Nuoširdžiai dėkojame Jūratei Degutienei už piniginę auką  vargonams. Teatlygina gerasis Dievas.
 • Nuoširdžiai dėkojame p. Egidijui Kaluinai už padovanotą šermukšnį, kurį, pagerbiant Dievo tarno kankinio kunigo Alfonso Lipniūno gimimo 110-ąsias ir mirties 70-ąsias metines, pasodinome katedros šventoriuje prie kunigo kapo. Tegul raudonuojančio šermukšnio uogos simboliškai primins kunigo kankinystę ir begalinę meilę Dievui ir Tėvynei.
 • Dėkojame UAB „Intersta“ ir jos direktoriui Henrikui Kervaičiui už atliktą kapitalinį parapijos namų lauko tualeto remontą.
 • Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio miesto savivaldybės tarybai, pritarusiai kompensuoti didžiąją dalį tualeto remonto ir video instaliacijos įrengimo išlaidas 15.000,00 (penkiolika tūkstančių eurų). Visas projektas kainavo 20,578,74 Eur. Dėkojame visiems mokesčių mokėtojams ir aukotojams. Telaimina Dievas.
 • Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros šildymui ir langams: Genovaitei Maskaliūnienei, Stanislavai Gudonienei, Valiai Davidonienei, Birutei Kazlauskienei, Adelei Zvinkaitei,  Damijonui Paleckiui, Antaninai Baronaitei, Julijonai Garuckienei, Aldonai Škudienei, Kęstučiui Taurui, Kristinai Jovaišienei, Česlovui ir Aldonai Kaladinskams, Angelei Kiškienei, Vitai Jankovskajai, Cecilijai Jurgaitienei, Vidmantai Rabavičienei, Kęstučiui ir Vilijai Kučinskams, Jolitai Gailutei, Bronei Lelytei, Janinai Bujokaitei, Dariui Pažemeckui, Irenai Kriaučiūnienei, Angelei Kirdeikytei, Onai Račiūnaitei, Adelei Brazdžiūnienei, Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijai, Genovaitei Klovienei, Algirdui Baigiui, Zuzanai Bliuvienei, Teresei Kaminskaitei, Jadvygai Kuokalienei, Emilijai Sereikaitei, Filomenai ir Aleksandrai Strazevičiūtėms, Malvinai Vadlugienei, Genovaitei Mikeliūnienei, Valerijai Vinauskienei, Jurgiui Šrėvei, Janinai Svetikienei.
 • Dėkojame kunigui Juozui Kuodžiui (1000 Eur) ir Genovaitei M. (120 Eur) už pinigines aukas katedros reikmėms. Dėkojame už pinigines aukas katedros išlaikymui: Petrui Petraičiui (100 Eur), Anelei Grigaliūnienei (40 Eur), Alfridai (50 Eur), Alfonsui-Vidui Misevičiui (50 Eur), Bronislavai Gribišauskienei (50 Eur), Alfredui Pečiūrai (50 Eur), Genovaitei Mažuolienei (100 Eur), Irenai Kriaučiūnienei (70 Eur), Elenai Grinienei (65 Eur). Telaimina Dievas geradarius. Nuoširdžiai dėkojame Rasai Chaer (50 Eur) ir Jadvygai Mizikienei (50 Eur) už piniginę auką katedros išlaikymui. Telaimina Dievas. Nuoširdžiai dėkojame Genovaitei M. už piniginę auką 120 Eur katedros šildymui. Telaimina Dievas. Nuoširdžiai dėkojame Adelei Brazdžiūnienei už piniginę auką 100 Eur katedros išlaikymui. Telaimina Dievas. Nuoširdžiai dėkojame Birutei Kirvaitieneiuž piniginę auką (50 Eur) katedros remontui. Nuoširdžiai dėkojame už pinigines aukas katedros išlaikymui Birutei Kazlauskienei (100 Eur), Elenai Lazdauskienei (50 Eur) ir Julijonai Garuckienei (50 Eur). Telaimina Dievas. Nuoširdžiai dėkojame Daliai Ramonienei (50 Eur) už piniginę auką katedros išlaikymui. Telaimina Dievas.
 • Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros remontui: Genovaitei Markevičienei (2000 Eur), ses. M. Julitai Žemeliauskaitei (500 Eur), G. M. (150 Eur), B. L. (100 Eur), Petrui Jokubkai (100 Eur), Audriui Mačiekui (50 Eur), Alfonsui Budnikui (50 Eur), Ingridai Žadeikienei (50 Eur), Stanislavai Bajorūnienei (50 Eur), Janei Svetikienei (50 Eur), Bronislavai Brazdžionienei (50 Eur), Broniui ir Reginai Mažyliams (50 Eur), Pranui Sabaliauskui (200 Eur), Rasai Telksnytei-Chaer (100 Eur), pranciškonės tretininkės: Kristina, Genovaitė, s. Daiva (50 Eur), Ričardas ir Lina Rascieniai (100 Eur).

 

Parama „Katedros remontui“. Šiuo metu rengiamos katedros remontui reikalingos techninės užduotys: stogo ir fasado fotogrametriniai matavimai ir projekto paruošimas. Šie darbai nėra pigūs (kainas paskelbsime vėliau). Todėl katedros gale yra paskirta aukų dėžutė „Katedros remontui“ arba galima aukas pervesti į katedros sąskaitą. Daugiau informacijos >>

Reikalinga remontuoti katedros išorę: stogo būklė labai prasta, centrinio įėjimo fasadinė pusė avarinės būklės, krenta tinkas, kelia pavojų tikintiesiems. Tad maloniai prašome paremkite tvarkybos darbus. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą arba atnešti į zakristiją. Aukotojų vardus skelbiame ir nuolat meldžiamės už geradarius. Atnaujinkime ne tik parapijos dvasinį, bet ir išorinį katedros veidą.

 

Teatlygina gerasis Dievas kiekvienam už dosnumą.

MALDA UŽ GERADARIUS

Šv. Mišios
8 val. pirmaisiais mėnesių sekmadieniais