Krikštas

Bažnyčia nepaliauja skelbusi, jog Kristus už mus visus numirė ir prisikėlė, ir ši dovana mums suteikiama per Krikštą. Jau nuo II a. Bažnyčioje imta krikštyti kūdikius ir vaikus. Tėvai per Krikštą įsipareigoja auklėti vaikus krikščioniškai.

Kam Krikšto sakramentas teikiamas

Pareiškęs norą, Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus (kūdikio vardu šį norą pareiškia tie, kurie įsipareigoja jį auklėti krikščioniškai).

Protauti sugebantis žmogus, maždaug nuo 7 m. amžiaus, gali būti krikštijamas tik savo noru ir tinkamai pasiruošęs – išmokęs bent svarbiausias maldas ir pagrindines tikėjimo tiesas. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori, todėl, jei tėvai nesutinka ar nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikio krikštyti negalima.

Pasirengimas

Norint Krikštui užregistruoti vaiką iki 7 metų, reikia:

Panevėžio katedroje krikštas įprastai teikiamas šeštadieniais 12 val., bet galima susitarti ir kitu Jums patogiu laiku (ne vėliau kaip prieš savaitę).

Valandą prieš sakramento suteikimą parapijos namuose ar kitoje sutartoje vietoje tėvams ir krikšto tėvams yra vedama katechezė (pokalbis) apie Krikštą. Vėliau zakristijoje į Krikšto knygą iš anketos, kurią gausite Krikšto registracijos dieną, surašomi krikštijamojo duomenys ir vienas iš tėvų pasirašo Krikšto knygoje.

Vaikai nuo 7 metų amžiaus rengiami kartu su vaikais, besiruošiančiais Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Plačiau >

Jaunuoliai nuo 15 iki 18 metų rengiami kartu su jaunimu, kurie rengiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Plačiau >

Suaugusieji (nuo 18 m.) norintys priimti sakramentus, taip pat kviečiami lankyti Suaugusiųjų rengimo sakramentams katechezes, kurių metu bus paruošiami priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentus. Plačiau >

Krikšto tėvai

Krikštijamasis gali turėti du ar vieną katalikų tikėjimą praktikuojantį krikšto tėvą ar motiną, ne jaunesnį nei 16 metų, pakankamai subrendusį ir suprantantį savo pareigas, priėmusį Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Jeigu krikšto tėvai yra vedę, jų santuoka turi būti palaiminta Bažnyčios. Krikšto tėvu ar motina gali būti kito tikėjimo krikštą priėmęs krikščionis, tačiau tuomet jis yra tik Krikšto liudytojas, o kitas būtinai turi būti katalikas.

Krikšto šventimas

Krikštas švenčiamas tik katedroje. Krikšto sakramento teikėjas yra vyskupas, kunigas arba diakonas. Norint krikštyti ne bažnyčioje ar teisėtoje koplyčioje, reikalingas vietos vyskupo leidimas. Iškilus mirties pavojui, krikštyti galima bet kurioje vietoje (pilant vandenį ar sušlapinant krikštijamojo galvą ir tariant žodžius: (krikštijamojo vardas) „..., aš tave krikštiju: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“.

Po Krikšto yra įteikiamas Krikšto pažymėjimas.

Už Krikštą galima palikti auką jį suteikusiam dvasininkui (aukodami jūs paremiate katedrą ir išlaikote jos tarnus: dvasininkus ir tarnautojus).

(Parengta pagal prisikelimas.lt)

 

Konkrečiai apie vaiko nuo 7 m., paauglio ar suaugusiojo pasirengimą krikštui skaitykite skyriuje Parapija > „Katechetinė veikla“.

Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios... (Mt 28, 19)