Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Bažnyčia turi seną tradiciją išstatyti garbingoje bažnyčios vietoje Švč. Sakramentą, kad tikintieji galėtų Jį adoruoti.

Panevėžio katedroje nuolatinė adoracija vyksta tokia tvarka:

Sekmadienį prasideda po 12 val. šv. Mišių iki 18 val. šv. Mišių.

Darbo dienomis prasideda po 8 val. šv. Mišių iki 18 val. šv. Mišių.

Šeštadienį prasideda po 10 val. (apie 11 val.) šv. Mišių iki 18 val. šv. Mišių.

 

Tą Eucharistijai priderantį didžiausios pagarbos kultą Katalikų Bažnyčia skatino ir tebeskatina ne tik per Mišias, bet ir kitu metu (KBK 1378).

Tikėjimo eucharistiniu Jėzaus buvimu pagilinimas atvedė prie naujų Švenčiausiojo pagarbinimo formų atsiradimo. Viena iš tokių formų – tyli adoracija.

Svarbiausia eucharistinės adoracijos priežastis yra pats sakramento pavidalas. Šioje adoracijoje Dievo pasiuntinybė turi pereiti į mūsų gyvenimą.