Skelbimai

SVARBI INFORMACIJA | atnaujinta 2020-03-19

2020-03-19

Dėl koronaviruso mūsų katedroje iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. 
Jei bus būtinybė apie mokymąsi nuotoliniu būdu jus informuosime vėliau. 

Taip pat atšaukiami visi gavėnios metu numatyti renginiai (jie surašyti Gavėnios kalendoriuje). 

Kviečiame šiuo laikotarpiu saugoti savo ir artimųjų sveikatą, pasitikėti Viešpačiu ir skirti daugiau laiko maldai ir Jėzaus kančios apmąstymui. 

Gavėnia mums primena ne tik asmeniškai atsigręžti į Dievą, bet šiuo metu pastebėti šalia esantį, vienišą ar vyresnio amžiaus žmogų, kuriam reikia pagalbos aprūpinant maistu ar būtiniausiomis priemonėmis. Drąsiai ir viltingai išgyvenkime gavėnią – kelio, vedančio į Velykų slėpinį, džiaugsmą.

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. 

Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. 

Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

INFORMACIJA TIKINTIESIEMS DĖL SIELOVADOS KARANTINO SĄLYGOMIS

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.

Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15).

1. „Kur avys, ten ganytojai“ 
Šiuo sudėtingu metu kunigo tarnystė įgauna kitas formas. Dėl karantino nėra bendrų susibūrimų pamaldoms, parapijiečiai, šeimos nelankomi jų namuose. Tačiau kunigas turi galimybę palaikyti parapijiečius: 
- pasilikdamas savo tarnystės vietoje, 
- kasdien melsdamasis už parapijiečius šv. Mišių aukoje, Valandų liturgijoje, 
- numatytu laiku budėdamas raštinėje ar bažnyčioje, kad patarnautų pavieniams svarbiu reikalu besikreipiantiems žmonėms (dėl išpažinties, dvasinės pagalbos, šv. Mišių užsakymo ir t. t.), 
- būdamas pasiekiamas prireikus pasikalbėti viešai paskelbtu telefono numeriu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

2. Krikštas 
Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas yra teikiamas neatidėliojant (kan. 867 §2). 
Šiuo metu kūdikis krikštijamas, dalyvaujant tik tėvams ir krikštatėviams. Apsvarstytina galimybė Krikšto šventimą atidėti iki laiko, kai bus atšauktas karantinas.

3. Eucharistija 
Aukojamos šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis. 
Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Tikintieji tą dieną yra kviečiami savo intencija melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimant dvasinę komuniją. 
Bažnyčios šiuo metu yra atidarytos tik privačiai, neorganizuotai pavienių tikinčiųjų maldai. Bažnyčioje nerengiamos bendros pamaldos: nekalbamas Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, litanijos, neinamas Kryžiaus Kelias ar Kalnai.

4. Atgailos sakramentas 
Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių. 
Kai nėra galimybės atlikti sakramentinę išpažintį, labai rekomenduojama vadinamoji dvasinė išpažintis: ją sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių ir pasiryžimas atlikti sakramentinę išpažintį. Tobulas gailestis yra tada, kai gailimasi ne iš Dievo baimės, bet iš Dievo meilės. Tobulas gailestis naikina nuodėmes, tačiau lieka pareiga vėliau jas išpažinti sakramentinėje išpažintyje, kai tik tai bus įmanoma.

5. Ligonių lankymas 
Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramentus, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas. 
Patarnaujant ligoniams, naudojamasi būtinomis apsaugos priemonėmis, laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos. 
Pasirūpinti vienišais, sergančiais giminaičiais ar kaimynais, kad jie neliktų be maisto, pagalbos ar paprasto žmogiško bendravimo, kad ir telefonu – tai labai svarbus artimo meilės darbas.

6. Laidotuvės 
Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį taip pat aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse. Raskime naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir palaikyti artimuosius.

7. Santuokos 
Jau suplanuotas santuokas siūlytina nukelti vėlesniam laikui. Priešingu atveju jos laiminamos dalyvaujant tik sužadėtiniams ir dviem liudytojams.

8. Maldos tiltas 
Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. 
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, 
    su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. 
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, 
    ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, 
    maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, 
    ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. 
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. 
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. 
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, 
    kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, 
    taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, 
    o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, 
    galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. 
Amen.

Lietuvos vyskupai

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS GAVĖNIOS METUI >>

MALDOS TILTAS kas vakarą 20 val. skambant varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus... (malda prašant šv. Juozapo užtarimo) >>

JŪSŲ INTENCIJOMIS ŠV. MIŠIOS KATEDROJE AUKOJAMOS KASDIEN UŽ UŽDARŲ DURŲ

Visus tikinčiuosius kviečiame jungtis bendrai maldai savo namuose.

Užsakyti šv. Mišias galima el. paštu: kristauskatedra@gmail.com

arba telefonu: 8-678 49128. 

Už Mišias paaukoti galima:

a) Pinigus pervedant bankiniu būdu: Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija, sąskaitos Nr.: LT12 7300 0100 0238 2257 (AB „Swedbank“). Paskirtyje rašykite: „auka šv. Mišioms“ arba

b) Auką įdėkite į voką ir įmeskite į aukų dėžutę katedroje nuo 9 iki 17 val., kada galima lankyti šventovę ir pasimelsti prie Švč. Sakramento.

Taip pat asmeniškai susitarus su kunigu galima atlikti išpažintį.

„Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?“, - sako apaštalas Paulius (Rom 8, 35). 

Sudėkime savo viltis į mūsų Viešpatį!

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui, 2020 m.

2020-01-16

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3)>>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui užsiėmimų TVARKARAŠTIS 2020 m.>>

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO!

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje ganytojai aptarė sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui klausimus. Lietuvoje įprasta vestuves pradėti planuoti prieš 9-12 mėnesių, o dabartinė registracijos santuokai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuostata neretai sukelia keblumų norint laiku pasiruošti šiam svarbiam gyvenimo įvykiui. 

Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. 

Taip pat pakrikštytieji sužadėtiniai turėtų būti priėmę ir Sutvirtinimo sakramentą. 

Jiems bus parengta speciali pasiruošimo programa.

Daugiau informacijos >>

 

KATEDROS REMONTAS

2019-04-12

 

Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno MALONIŲ KNYGA

2019-02-03

Kviečiame tikinčiuosius karščiau melsti kunigo Alfonso Lipniūno užtarimo, kad šis Dievo tarnas kuo greičiau būtų paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju.

O patirtas malones, užtariant kunigui Alfonsui, maloniai prašome užrašyti Malonių Knygoje, esančioje ant katedros šoninio Nukryžiuotojo altoriaus.

***

Visagali, amžinasis Dieve, Tu pašaukei į kunigystę Alfonsą Lipniūną, kad, gyvendamas ir kentėdamas, jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kun. Alfonsas džiaugiasi amžinąja Tavo garbe, o mes nuoširdžiai prašom paskelbti jį Palaimintuoju. Pasitikim Tavimi ir, kun. Alfonsui užtariant, meldžiam – suteik mums malonių. Amen.

***

 

Katedros knygynėlyje kviečiame įsigyti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos išleistą kalendorių 2019 m.

2019-01-03

 

Dėmesio „ŽODIS TARP MŪSŲ“ loterija!

2018-07-19

 

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“ nuo 19 iki 19.40 val.

2018-07-15

 

Kviečiame šlovinti Dievą giesme prisijungiant prie jaunimo šlovinimo grupės „Pakviesti“

2018-03-11

GRUPĖS GIEDOJIMO LAIKAS: sekmadieniais 18 val. Panevėžio katedroje.

REPETICIJOS: sekmadieniais nuo 16.30 val. jaunimo klasytėje (parapijos namuose, Katedros a. 3, Panevėžys).

KVIEČIAME: visus norinčius šlovinti kartu! Ypatingai laukiamas jaunimas grojantis kokiu nors instrumentu - visiems rasime vaidmenį!

ATSAKINGAS ASMUO: Monika, tel. 864196792.

KVIEČIAME!

Daugiau informacijos >>>

 

Savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2018-03-10

Pakvieskime sergančiuosius ir jų artimuosius į bendrystę, nepalikdami jų vienų.

Susitikimo laikas:

Paskutinis mėnesio šeštadienis, 15 val.

Susitikimo vieta:

Susitikimas prasidės šv. Mišiomis 15 val. katedros kriptoje >>, po šv. Mišių susitikimas tęsis kun. A. Lipniūno klasė, parapijos namai (Katedros a. 3, Panevėžys) >>.

Pasiteiravimui tel. 8 45 502 281, el. p. kristauskatedra@gmail.com

Susitikimai atviri visai miesto bendruomenei.

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2018-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Parama ir aukos

2018-01-03

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

 

„Motinos maldoje“

2018-01-01

Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros grupelės „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 12 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną 18 val. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už visų Panevėžio miesto ir viso pasaulio mamų maldos grupelių nares, vaikus, šeimas ir artimuosius.

Atsakingas asmuo Rita, tel. nr. +370 68524662.

 

Dievo Žodį skelbkime kartu

2018-01-01

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.