Mirė apašt. prot. Bronius Antanaitis (1925 – 1948 – 2018)

2018-03-01 | Panevėžio vyskupijos kurija
kun b antanaitis

2018 m. vasario 27 d. eidamas 94 m. Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose mirė Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas – emeritas, jubiliatas, apaštališkasis protonotaras Bronius Antanaitis.

Prel. Bronius Antanaitis gimė 1925 m. vasario 19 d. Jasonių kaime (Smilgių parapijoje, Radviliškio r.) jauniausiuoju iš dešimties vaikų katalikiškoje šeimoje. 1931–1932 m. baigė pirmąjį skyrių Jasonių pradžios mokykloje, įrengtoje Antanaičių namuose, 1932–1935 m. baigė keturis skyrius Jukiškio (Radviliškio r.) pradžios mokykloje, 1935–1936 m. – penktąjį skyrių Smilgių (Panevėžio r.) pradžios mokykloje. Savarankiškai pasiruošęs įstojo į Šeduvos (Radviliškio r.) progimnaziją. 1942 m. persikėlė mokytis į Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, tačiau vengdamas mobilizacijos į vokiečių kariuomenę, iš jos pasitraukė ir 1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją.

1944 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1948 m. spalio 31 d. vysk. K. Paltaroko buvo pašventintas kunigu. Dėl sovietinių represijų ir persekiotos šeimos negalėjo savo gimtojoje parapijoje aukoti primicijinių šv. Mišių.

Savo kunigišką tarnystę pradėjo 1949 m. gegužę Pasvalio parapijoje, tačiau po kelių mėnesių komunistinė valdžia kurį laiką neleido eiti kunigiškų pareigų. Tais pačiais metais paskirtas į Anykščių parapiją vikaru. 1950 m. paskirtas Onuškio parapijos administratoriumi. Nuo 1955 iki 1958 m. ėjo vyskupo K. Paltaroko sekretoriaus pareigas. 1957 m. vysk. K. Paltaroko skiriamas Panevėžio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. 1958 m. komunistinės valdžios potvarkiu iškeltas į Krekenavos parapiją vikaro pareigoms, kur po dviejų metų vysk. J. Steponavičiaus paskirtas tos pačios parapijos administratoriumi. 1962 m. sovietų valdžia ištremia į Bartininkus rezidentu, vėliau Vilkaviškio vyskupijos valdytojo J. Stankevičiaus paskiriamas vikaru. 1964 klebonavo Alksninės parapijoje, o 1970 m. paskirtas Avilių parapijos klebonu. Nuo 1974 iki 1995 m. klebonavo Šeduvos ir Dambavos parapijose. Tuo protarpiu buvo paskirtas įvairioms pareigoms: Panevėžio vyskupijos meno tarybos nariu, sąjūdžio „Caritas“ dvasios tėvu, vyskupo atstovu Lietuvos Sąjūdžio seime, Lietuvos „Caritas“ vyskupijos skyriaus vadovu, Panevėžio vyskupijos pastoracinės komisijos nariu, Panevėžio vyskupijos „Caritas“ direktoriumi.

1995 m. kun. B. Antanaitis paskiriamas į Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminariją vicerektoriumi ir dėstytoju. 1996 m. – Linkuvos parapijos klebonu. Nuo 1997 iki 2006 m. ėjo rektoriaus pareigas Panevėžio Švč. Trejybės rektorate. Šiuo protarpiu buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožančiaus dvasios tėvu, o nuo 2002 iki 2008 metų paskirtas vyskupijos kunigų tarybos nariu – konsultoriumi. Nuo 2006 m. klebonavo Smilgių (Panevėžio r.) parapijoje iš kur 2013 m. iškeltas į Panevėžio Kristaus karaliaus parapiją rezidentu.

2000 m. LR prezidentas Valdas Adamkus įteikė kan. B. Antanaičiui Lietuvos Nepriklausomybės medalį.

2005 m. LR pripažintas neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) – laisvės kovų dalyviu.

2006 m. šv. Tėvas Benediktas XVI paskyrė apaštališkuoju protonotaru.

2011 m. suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas.

Prel. Bronius Antanaitis savo uolumu žavėjo visus žmones parapijų, kuriose patarnavo, kas nepatikdavo sovietinei valdžiai ir dėl to buvo dažnai kilnojamas. Savo testamente prel. Bronius Antanaitis meldžia visiems tikėjimo, maldos ir meilės vienybėje, Švč. Dievo Motinos globos, Dievo palaimos.

Tesiilsi ramybėje!

Prel. Bronius Antanaitis 2018 m. kovo 1 d. palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

< atgal į sąrašą