Naujienos

Sakralinės muzikos koncertas „Šlovinkite Viešpatį Jo šventovėje“

2016-12-11

Gruodžio 11 dienos sekmadienio ankstyvą popietę Panevėžio katedroje vyko gražus sakralinis koncertas „Šlovinkite Viešpatį Jo šventovėje“, kurį parengė pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“ (dirigentas Laimutis Raziūnas), solistai: Laima Česlauskaitė-Zamkauskienė, Ovidijus Astrauskas ir Kajus Žukaitis bei Vytauto Mikalausko menų gimnazijos merginų ansamblis. Renginį vedė ir literatūrinius tekstus skaitė Albina Saladūnaitė.

Koncerto metu skambėjo įvairių kompozitorių kūriniai, nukėlę susirinkusiųjų širdis į adventinę kelionę link Kalėdų.

Tikime, kad ši sakralinė valanda paruoš žmonių širdis Kristaus gimimo šventėms.

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tituliniai atlaidai

2016-11-20

Lapkričio 20 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje Kristaus Karaliaus atlaidai.

Šiemetiniai atlaidai ypatingi – minime vyskupijos 90-metį nuo jos įkūrimo. Ta proga katedroje veikia paroda, menanti vyskupijos įvykius ir žmones.

Atlaiduose pamokslavo Biržų parapijos klebonas Algis Neverauskas. Homilijose svečias dar kartą pakvietė tikinčiuosius apmąstyti pasibaigusius jubiliejinius Gailestingumo metus ir peržvelgti kaip asmeniškai išgyvenome Gailestingumo malonės metus, ko išmokome ir kur dar turime paaugti.

Pagrindinėse 12 val. šv. Mišiose meldėsi ir pamokslą pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM, kuris tikinčiuosius paragino permąstyti dieviškojo karaliaus sąvoką ir įsileisti į savo širdis Kristų, kuris yra visų mūsų Viešpats ir Valdovas.

Šv. Mišias apvainikavo tradicinė eucharistinė procesija ir iškilmingas palaiminimas su Švč. Sakramentu.

Po kiekvienų šv. Mišių vaikai ir jaunimas gavo atlaidinių saldainių, o visi tikintieji – lankstinuką, kuriame atsispindėjo vyskupijos 90-metis.

Parapijos administratorius Eugenijus Troickis padėkojo vyskupui Linui, katedros choristams, pašvęstojo gyvenimo narėms, procesijos dalyviams, Švč. Sakramento adoruotojams, Šv. Rašto skaitovams, katechetams, patarnautojams, savanoriams, geradariams ir visiems, kurie prisidėjo prie atlaidų šventės bei pakvietė į agapę parapijos namuose.

Vyskupas Linas palaimino vaišių stalą ir pakvietė visus kelis kartus pagiedoti „Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja!“.

Pasistiprinusius šiltu sultiniu, šviežiomis bandelėmis su lašinukais ir kitais skanumynais pakviestieji buvo apdovanoti atlaidų saldainiais ir tušinukais, ženklinančiais Kristaus Karaliaus katedrą, atlaidus ir vyskupijos sukaktį.

Atlaidų fotogalerija >>

 

Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktys

2016-11-19

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje lapkričio 19 d. (šeštadienį) 15 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios minint vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktis.

Vyskupas J. Preikšas vyskupijai vadovavo nuo 1989 m. iki 2002 m. Šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana, Vilniaus arkivysk. metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivysk. metropolitas Lionginas Virbalas SJ,  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, Telšių vysk. Jonas Boruta SJ, Kauno arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vysk. emeritas Juozas Matulaitis, gausus būrys kunigų ir pilna katedra tikinčiųjų.

Liturgijai vadovavo vysk. J. Preikšas, kuris pamokslo metu Dievui dėkojo už gautas malones ir visus kvietė būti dėkingiems už begalinį Dievo gerumą.

Šv. Mišiose patarnavo Panevėžio vyskupijos klierikai ir ministrantai, giedojo katedros choras (vad. Antanas Šauklys).

Pamaldų pabaigoje kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą perskaitė Panevėžio vysk. Linas, sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus P. L. Quintana, Vilniaus arkivysk. G. Grušas, kun. Saulius Filipavičius ir Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos atstovai Povilas Urbšys ir Nijolė Gylienė.

Vėliau šventė tęsėsi vysk. K. Paltaroko gimnazijoje.

Sveikiname vyskupą Juozą bei linkime Dievo palaimos ir stiprios sveikatos.

Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukakčių fotogalerija >>

 

 

Maldos Valanda minint vyskupijos 90-metį

2016-11-19

Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lapkričio 19 d. (šeštadienį) 19 val. pakvietė tikinčiuosius į katedrą padėkoti Dievui už 90 vyskupijos metų ir paprašyti malonių ateičiai.

Pamaldoms vadovavo vysk. Linas, kuris centriniame altoriuje išstatė Švč. Sakramentą adoracijai.

Adoracijos metu buvo giedamas Gailestingumo vainikėlis, skaitoma Dievo Gailestingumo, šv. Kazimiero litanijos, malda už pašaukimus.

Giesmėmis ir instrumentine muzika Viešpatį garbino vysk. K. Paltaroko gimnazijos jaunimo choras ir muzikantai (vad. Jecinta Garbaliauskienė).

 

Malda už mirusius vyskupijos dvasininkus

2016-11-04

Šiais metais Panevėžio vyskupija švenčia devyniasdešimties metų sukaktį.

Ta proga lapkričio 4 d. vidurdienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio ganytoju Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais buvo švenčiamos gedulingos šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos mirusius vyskupus, kunigus ir kitus dvasininkus.

Po šv. Mišių dvasininkai ir tikintieji pasimeldė prie kriptoje palaidoto pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko ir Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo.

Apeigų galerija >>

 

Katedros choristų piligriminė kelionė į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus

2016-10-15

Ankstyvą ir vėjuotą spalio 15-osios rytą, nemažas pulkelis Katedros choristų, lydimas šauniojo choro vadovo ir katedros klebono, būriavosi prie centrinių vartų. Visi nekantriai laukėme suplanuotojo piligriminio žygio į Palendrių ir Tytuvėnų vienuolynus.

Nespėjus pasigrožėti rudenėjančiais Lietuvos laukais, bei sudainuoti keleto dainų, atsidūrėme Palendrių vienuolyne. Ten mūsų laukė lotynų kalba aukojamos šv. Mišios ir brolių vienuolių giedami grigališkieji choralai. Su vienuolyno gyvenimo ritmu - malda ir darbu supažindino vienuolyno brolis.

Pasistiprinus svečių namuose „Aušros žvaigždė“, išvykome į Tytuvėnų vienuolyną. Ten mūsų laukė Tytuvėnų piligriminio centro gidė, kuri aprodė vienuolyno ir bažnyčios patalpas, papasakojo daug įdomybių iš vienuolyno istorijos, siekiančios 250 metų. Pamatėme jau paruoštą popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijų koplyčią.

Nepastebėjome kaip prabėgo diena, praleista bendrystėje ir kupina nuostabių potyrių.

Išvykos fotogalerija >>

 

Pirmasis savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2016-10-06

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos namuose vyko susitikimas su onkologinėmis ligomis sergančiaisiais ir jų artimaisiais.

Į susitikimą parapijos klebonas Eugenijus Troickis pakvietė Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorę Aldoną Kerpytę, kuri atvyko ne viena, o su visa komanda.

Renginio metu Aldona papasakojo apie šv. Pranciškaus onkologijos centrą ir jo veiklą. Svečiai dalinosi savo patirtimi, ženklinusią ilgą kovos su onkologine liga kelią, liudijo kaip Dievas veikė ir veikia jų gyvenime ir gijimo procese, drąsino nebijoti burtis draugėn ir dalintis džiaugsmais ir sunkumais, kartu melstis.

Susitikimo tikslas - pakviesti ir padrąsinti onkologinėmis ligomis sergančiuosius ir jų artimuosius burtis į savipagalbos grupę.

Kitas sustikimas įvyks spalio 26 d. (trečiadienį) 18.30 val. parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje.

 

Angelų sargų šventė

2016-09-30

Artėjant Angelų Sargų šventei, rugsėjo 30 d., pasipuošę iškilminga paradine uniforma rikiuotėje su plazdančiomis vėliavomis pareigūnai sugužėjo į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą.

Šv. Mišias aukojo apskrities policijos kapelionas kun. Eugenijus Troickis. Jis sveikino policininkus profesinės šventės proga, kvietė visus susitelkti ir melstis kartu, kad stiprėtų tarpusavio ryšys, kad labiau tikėtų savo jėgomis ir kad tai įkvėptų kilniems kasdieniams darbams, visada vadovautis duota priesaika. Minėjo, kad angelai ir policijos pareigūnai išties panašūs, nes šioje žemėje atlieka tą pačią misiją – gelbėja žmones nuo nusikaltimų ir nuodėmių, gina nuo pavojų ir nelaimių, yra įstatymo, teisybės ir vertybių sergėtojai.

Daugiau informacijos >>

 

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė

2016-09-14

Rugsėjo 14 d., Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, 18 val. Panevėžio katedroje vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo šv. Mišias.

Po pamaldų tikinčiųjų būrys patraukė prie Klaipėdos gatvėje esančio kryžiaus, atstatyto 1990 metais Gyvojo Rožinio draugijos rūpesčiu.

Pamaldų dalyviai drauge giedojo Kryžiaus šventas ir kitas giesmes, kalbėjo Gailestingumo vainikėlį ir Gailestingumo litaniją.

Pamaldoms vadovavo ir palaiminimą suteikė vysk. J. Kauneckas, drauge meldėsi katedros klebonas Eugenijus Troickis, seimo narys Povilas Urbšys, Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Dėkojame draugijos nariams už nuolat prižiūrimą ir gražiai išpuoštą kryžių.

 

Mišiose kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir giedojo solistė Judita Leitaitė

2016-09-04

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje rugsėjo 4 d. sekmadienį 12 val. Mišiose kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir giedojo solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių viešnia susirinkusiuosius pradžiuginio dar keliomis giesmėmis, šiltai pasidalino savo patirtimi, skaičiuodama jau trisdešimtuosius profesionalios dainininkės metus. Betarpiškas bendravimas ir profesionalus giedojimas visus taip sužavėjo, kad kiekvieną giesmę lydėjo gausūs plojimai. Pabaigoje norintys galėjo įsigyti dainininkės išleistą kompaktinę plokštelę su autografu. Katedros administratorius visų tikinčiųjų vardu nuoširdžiai padėkojo solistei, įteikė foto albumą apie Panevėžio katedrą ir palinkėjimo dar ne vieną dešimtmetį džiuginti žmones Dievo apdovanotu balsu.

 

Panevėžio katedroje šv. Mišios prašant Dievo palaimos mokytojams ir švietimo darbuotojams

2016-08-31

Gražia tradicija tapo prieš naujus mokslo metus bendrai maldai kviesti Panevėžio miesto ir rajono mokytojus ir švietimo darbuotojus. Ir šiemet rugjūčio 31 d. 15 val. į Panevėžio katedrą susirinko gausus pedagogų būrys. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis. Dvasininkas padėkojo visiems mokytojams už pasišventusį darbą nešant mokslo ir tikėjimo šviesą jaunajai kartai. Dar kartą priminė nepailsti perduodant krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes jaunimui, tapti jiems pavyzdžiu kartu augant ir bręstant. Šv. Mišių pabaigoje katedros administratorius perdavė susirinkusiems pedagogams vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimus ir visus pakvietė į šventorių vaišėms ir pabendravimui. Susirinkusieji dar gerą valandą dalinosi vieni su kitais vasaros įspūdžiais ir naujų mokslo metų nuotaikomis.

Dėkojame Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjui Dainiui Šipeliui, Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui Rimkui, Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikarui Eugenijui Styrai ir visiems, prisidėjusiems prie šventės.

 

Rugpjūčio 7 d. Panevėžio katedra šventė Porciunkulės atlaidus

2016-08-07

Šv. Mišiose pamokslus sakė kun. Žilvinas Treinys, kilęs iš Panevėžio katedros parapijos, prieš mėnesį tapęs kunigu. Svečias dalinosi tikėjimo kraičiu, priminė tikintiesiems kaip atsirado Porciunkulės atlaidai, leidosi į Šv. Rašto lobynus.

Šeimų šv. Mišiose į bendrą maldą jungėsi Marijos radijo klausytojai, o katedroje svečiavosi savanoriai, kurie rinko aukos  Marijos radijo išlaikymui. Savanoriai pasiliko ir 12 val. šv. Mišiose, kurias iškilmingai aukojo kunigas Žilvinas ir pasakė ugningą pamokslą. Šv. Mišios buvo užbaigtos eucharistine procesija ir palaiminimu.

Po šv. Mišių klebonas Eugenijus Troickis visus tikinčiuosius pakvietė į šventorių, kur Naujamiesčio šaulių 2-osios kuopos vadas Raimondas Serdikevičius, kartu su pagalbininku visus pavaišino skania koše. Kaip Šv. Rašte sakoma: „Visi prisivalgė iki soties ir dar atliko“. Atliko tiek, kad skania koše kitą dieną buvo pavaišinti pusšimtis „Betliejaus“ valgyklėlės lankytojų.

Širdingai dėkojame kunigui Žilvinui, katedros kunigams, choristams, procesijų dalyviams, Šv. Rašto skaitovams ir visiems tikintiesiems, papuošusiems katedros atlaidus. Tegul Dievas visiems atlygina savo gausiomis malonėmis.