VELYKINIS GANYTOJO SVEIKINIMAS

2018-04-01 | J.E. vyskupas Linas Vadopjanovas, OFM

Ant to altoriaus kruvino,
Griekus svieto išnaikino.

Kristus avinėlis Dievo,
Parprašė-gi už mus Tėvą.

Čionai meilės Dievo vieta,
Kurs teip numylėjo svietą.


(Iš kantičkinės lietuvių giesmės „Šitai Kryžius dangaus Pono“)

Švenčiant Šv. Velykas kviečiu nepamiršti tos brangios Kristaus aukos už mus. Tik su ja yra Prisikėlimas amžinajam gyvenimui, prasidedančiam čia, mūsų žemiškoj kelionėj. Šiais metais aktyvus bendrakeleivis yra Popiežius Pranciškus, norintis mus aplankyti. Priimkime jį, melskimės kartu su juo, jis iš tų, kurie trokšta „čionai meilės Dievo vietos“.

Christus resurrexit vere!

Jūsų vyskupas Linas, OFM

Panevėžys
A.D. 2018

< atgal į sąrašą