204 parapijos jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2014-07-05 | Parapijos informacija
pnk sutvirt20140628 172 iz

2014 m. metais Panevėžio katedroje Sutvirtinimo sakramentą priėmė 204 asmenys. Sakramentas buvo teikiamas tris kartus: birželio 14 d. (vysk. emeritas Jonas Kauneckas), birželio 28 d. ir liepos 5 d. (vysk. Lionginas Virbalas, SJ). Jaunuoliai visus mokslo metus lankė parapinę katechezę, kurios metu gilino tikėjimo tiesas, Bažnyčios šviesoje aptarė aktualius klausimus, permąstė savo pašaukimą, mokėsi bendruomeniškumo bei ieškojo būdų drąsiau liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip pat sutvirtinamieji sekmadieniais šventė Eucharistiją ir Atgailos sakramentą, buvo kviečiami aktyviau įsijungti į liturgiją. Dalis jaunuolių prisijungė prie parapijos jaunimo grupės Katedriečiai.

Vyskupai per Sutvirtinimą akcentavo nepamiršti priimto sakramento ir gautų Šventosios Dvasios dovanų, skatino būti gyvais Bažnyčios ir savo bendruomenės nariais, kvietė kasdien liudyti Kristų savo bendraamžių tarpe. Sutvirtinimo sakramento apeigose jaunimas skaitė Dievo žodį, prie altoriaus nešė atnašas, o Mišių pabaigoje jiems buvo įteikti Sutvirtinimo pažymėjimai, šventoriuje kartu su vyskupu fotografavosi ant katedros laiptų, bendravo su ganytoju, dalinosi tikėjimo džiaugsmu.

Fotogalerija (2014-06-28) >>

< atgal į sąrašą