KATEDROS REMONTAS

2019-04-12 | Parapijos informacija
pn-katedra09_ts.jpg

Reikalinga remontuoti katedros išorę: stogo būklė labai prasta, centrinio įėjimo fasadinė pusė avarinės būklės, krenta tinkas, kelia pavojų tikintiesiems. 

Tad maloniai prašome paremkite tvarkybos darbus. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą arba atnešti į zakristiją. 

Aukotojų vardus skelbiame ir nuolat meldžiamės už geradarius. 

Atnaujinkime ne tik parapijos dvasinį, bet ir išorinį katedros veidą. 

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257 
Bankas: „Swedbank“, AB

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros remontui: Genovaitei Markevičienei (2000 Eur), ses. M. Julitai Žemeliauskaitei (500 Eur), G. M. (150 Eur), B. L. (100 Eur), Petrui Jokubkai (100 Eur), Audriui Mačiekui (50 Eur), Alfonsui Budnikui (50 Eur), Ingridai Žadeikienei (50 Eur), Stanislavai Bajorūnienei (50 Eur), Janei Svetikienei (50 Eur), Bronislavai Brazdžionienei (50 Eur), Broniui ir Reginai Mažyliams (50 Eur), Židrūnui Janušauskui (1000 Eur), Genovaitei Maskaliūnienei (350 Eur), Kristinai Jovaišienei (30 Eur), Stanislavai Vaitiekūnienei (30 Eur), Stasei Čečkauskienei (500 Eur), Linai Tamoliūnaitei (100 Eur), Cecilijai Jurgaitienei (50 Eur), G.M. (150 Eur), Masilionių šeimai (50 Eur), Adelei Čingienei (50 Eur), Aldonai Zalubaitei (200 Eur). Utenos dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (2200 Eur), Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (700 Eur), Zarasų dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (550 EUr), Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (400 Eur), Vitalijai Vasiliauskaitei (200 Eur), Liucijai Pankevičiūtei (50 Eur), Elenai Baltakienei (200 Eur), Valiai Davidonienei (1000 Eur), Antanui Spurgiui (500 Eur), Panevėžio pranciškonėms tretininkėms (50 Eur), Algirdui Baigiui (300 Eur), Antaninai Baronaitei (150 Eur), Malvinai Sereikienei (50 Eur), Onai Rečiūnaitei (100 Eur), Adelei Brazdžiūnienei (100 Eur), Antaninai Kiselienei (50 Eur), Panevėžio-Krekenavos dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (340 Eur), Jadvygai Mizikienei (50 Eur), Stasiui ir Marijai Dauderiams (200 Eur), Algimantui Skaringai (100 Eur), Janei Svetikienei (100 Eur), Petrui ir Vidmantai Luomanams (50 Eur), Panevėžo miesto Gyvojo Rožinio draugijai (7105 Eur), Domininkonams pasauliečiams (tretininkams) (40 Eur).

< atgal į sąrašą