„24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“ – „Dievas apstus gailestingumo“ (Ef 2, 4)

2015-03-14 | Parapijos informacija
24 adoracija 2 2015

Kovo 13-14 d. atsiliepiant į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą „24 valandos Viešpačiui“, katedroje buvo organizuojama 24 valandų adoraciją „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“  – „Dievas  apstus gailestingumo“ (Ef 2, 4).

Nuoširdžiai noriu padėkoti visiems, kurie atsiliepėte į popiežiaus Pranciškaus kvietimą praleisti 24 valandas su Viešpačiu. Pirmiausia dėkoju vysk. Lionginui už meditacinį šv. Rašto skaitymą, kurio metu ganytojas pasidalino dvasinėmis įžvalgomis apie neregio išgydymą. Širdingai dėkoju kunigams, padėjusiems klausyti išpažinčių: kun. Pavel Andžejevski, kun. Simui Maksvyčiui, kun. Juozui Kuodžiui, kun. Rimantui Kauniečiui, kun. Gediminui Jankūnui, kun. Petrui Budriūnui, prel. Broniui Antanaičiui, kun. Dainiui Matiukui. Dėkoju s. Gretai ir kun. Miroslav Anuškevič, padėjusiems mūsų mažiesiems vaikučiams žvelgti į eucharistinį Jėzų, o lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Vaivorykštė“ vadovams ir pedagogams, kad palydėjo vaikučius į katedrą. Malda reiškiu padėką šv. Kotrynos seserims: s. Vandai, s. Monikai, s. Kristinai ir kt. už tarnystę skelbiant Evangeliją, meldžiantis Valandų liturgijoje. Širdingai dėkoju Gyvojo Rožinio nariams (vad. Nijolei Gylienei), kurie adoracijos metu meldėsi Rožinio ir Gailestingumo vainikėlio malda, o naktį budėjo prie Švč. Sakramento. Padėką reiškiu šlovinimo grupei (vad. Žilvinui), padėjusiai užtarimo malda ir giesme priartėti prie Viešpaties. Tariu ačiū maestro Antanui Šaukliui ir choristams, kurie giesmėmis ir psalmių žodžiais šlovino Viešpatį, o katedros administracijai: Ernestai Juršaitei ir Linai Lukėnienei (jos vyrui Vaclovui Lukėnui) už informacinę sklaidą.

Nuoširdžiai dėkoju patarnautojams ir savanoriams bei visiems parapijiečiams, malda ir kitais būdais prisidėjus prie liturgijos šventimo.

Tikiu, kad praleistos valandos su Viešpačiu visiems tapo malonės laiku. Telaimina visus Viešpats.

Maldoje klebonas  Eugenijus

24 adoracija 2015

24 adoracija 3 2015

24 adoracija 4 2015

< atgal į sąrašą