Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2015-03-01 | Parapijos informacija
kaz a 2015 12

Kovo 1 d. sekmadienį katedroje vyko šv. Kazimiero atlaidai. Pamokslus sakė ir dvasinėmis mintimis dalinosi Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.

Po sumos šv. Mišių, kurias aukojo vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas, visus parapijiečius kun. Eugenijus pakvietė į atlaidų mugę parapijos salėje. Susirinkusiuosius pasitikino Berčiūnų kapela „Sandžila“ bei stalai, nukrauti įvairiais dirbiniais, skanumynais ir kitokiomis gėrybėmis. Visi vaišinosi šiltu sultiniu, užkandžiais, kava ir arbata, vyko tikras kermošius. Kaip mugės prekiautojai vėliau prasitarė: „Mažai pirko, bet džiaugiamės, kad mus priėmėte, neėmėte pinigų, nuotaika puiki, žmonės nuostabūs“. Mugėje daugiau vyko ne prekyba, bet pasidalinimas dovanomis ir gardumynais, šiltas pabendravimas. Muzikantai į liaudišką sūkurį įtraukė ne vieną šokėjų porą.

Vakaro Mišiose atlaidus užbaigė Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras Egidijus Tubelis, kartu su katedriečiais ir choristais, kurie kiekvieną gavėnios sekmadienio vakarą gieda dramatizuotą Kristaus kančios mąstymą „Graudūs verksmai“.

Nuoširdžiai dėkoju parapijos katechetams už atlaidams skirtas gražias idėjas, šeimininkei Liminijai už vaišes, choristams už giesmę, pašvęstojo gyvenimo seserims už tarnystę, procesijų dalyviams, ministrantams, Šv. Rašto skaitovams ir visiems parapijiečiams už aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime.

Maldoje kun. Eugenijus

Šv. Kazimiero atlaidų ir mugės fotogalerija > >

< atgal į sąrašą