Susitikimas su Švč. Sakramento adoruotojais

2014-10-17 | Parapijos informacija
kunigyste

Spalio 17 d. po vakarinių šv. Mišių į parapijos salę susirinko virš trisdešimt Švč. Sakramentą katedroje adoruojančių brolių ir sesių bei procesijų dalyvių, kurių tarpe buvo 6 mergaitės.

Susitikimą organizavo parapijos klebonas, o jam talkino kotrynietės seserys Vanda, Kristina ir Monika.

Vaišindamiesi suneštomis gėrybėmis bei šilta arbata į susirinkusius kreipėsi kun. Eugenijus, kuris trumpai apžvelgė besibaigiantį Vyskupų Sinodą Romoje, pabrėžė šeimos svarbą ugdant krikščionis. Susitikimo metu buvo aptarta adoracijos katedroje situacija bei perspektyvos. Nuolat mažėjant katedroje dienos metu Švč. Sakramentą adoruojančiųjų, svarstytos kitos alternatyvos bei galimybės išplėsti adoraciją ir į kitas Panevėžio miesto bažnyčias.

Klebonas nuoširdžiai padėkojo uoliesiems tikėjimo broliams ir seserims, pabrėždamas adoracijos svarbą bei kitas katalikiškas tarnystes. O kiekvienam dalyviui įteikė po rožinį bei Marijos garbei skirtą paveiksliuką.

Kviečiame ir kitus parapijiečius įsijungti į parapijoje veikiančias organizacijas, chorus, adoruotojų, patarnautojų bei Dievo Žodį skaitančiųjų gretas ar kitas tarnystes.

< atgal į sąrašą