Padėkos šv. Mišios ir vargonų I etapo senosios dalies restauracijos palaiminimas

2014-09-24 | Parapijos informacija
pkv s

2014 m. rugsėjo 24 d. 18 val. Panevėžio katedroje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios ir vargonų I etapo senosios dalies restauracijos palaiminimas.

Šv. Mišioms vadovavo vysk. ordinaras Lionginas Virbalas SJ, kartu meldėsi vyskupo generalvikaras Eugenijus Styra, vysk. emeritas Jonas Kauneckas, katedros administratorius Eugenijus Troickis ir kun. jubiliatas Pranciškus Sabaliauskas.

Šv. Mišiose giedojo katedros parapijos jungtinis choras, vad. Antanas Šauklys, vargonavo doc. Renata Marcinkutė-Lesieur.

Pamokslo metu vysk. Lionginas pakvietė iš naujo pamilti vieną iškiliausių Dievą garbinančių formų giedojimą ir vargonų muziką. Cituodamas Vatikano II Susirikimo dokumentus, kalbančius apie muziką ir vargonų reikšmę, vyskupas žadino visų širdyse tikėjimo dovaną. Ganytojas drauge su psalmininku skaitė 150 psalmę, kuri kviečia šlovinti Viešpatį giesme ir muzika. Pamokslininkas dar kartą padėkojo visiems, kurie piniginėmis aukomis prisidėjo prie vargonų restauracijos: Panevėžio miesto savivaldybės buvusiems ir dabartiniam merui Vitalijui Satkevičiui, Panevėžio regiono plėtros tarybai ir jos pirmininkui Povilui Žaguniui, AB Panevėžio energijos generaliniam direktoriui Petrui Diksai, AB Panevėžio Kelių generaliniam direktoriui Virmantui Puidokui, AB Panevėžio keliai valdybos pirmininkui Remigijui Juodviršiui, AB Panevėžio statybos tresto generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui, UAB Kriautei, UAB Multimedai, UAB Pirekai bei kitiems geradariams. Padėkos žodžius vyskupas tarė ir Antano Šauklio dirbtuvės meistrams už kruopštų ir atsakingą darbą.

Po pamokslo vyskupas sukalbėjo laiminimo maldą ir pašventino vargonus.

Adm. kun. E. Troickis padėkojo parapijiečiams, kurie tyliai centas prie cento aukojo vargonams, taip pat tie, kurie paskyrė parapijai 2 procentus pajamų mokesčio, tie pinigai irgi buvo skirti vargonų remontui.

Po Mišių žodį tarė vargonų restauratorius, istorikas, menotyrininkas dr. Girėnas Povilonis, kuris trumpai apžvelgė katedros vargonų istoriją, jų meninę reikšmę ir restauracijos eigą. Vėliau vargonininkė doc. Renata Marcinkutė pusvalandžiui pakvietė pasiklausyti kūrinių, skirtų vargonams, kaip ji vėliau pasakys: „Išspaudžiau visus registrus iki vieno!“ Buvo gera proga pasiklausyti ką gali mūsų katedros vargonai. Šiuo metu groja 25 registrai, tačiau tikimės, kad geradarių dėka vargonai bus praplėsti iki 38 registrų. Tuomet šie vargonai bus didžiausi pneumatiniai vargonai Lietuvoje. Tam dar reikia apie 180 tūkstančių litų (apie 52 tūkstančių eurų).

Po šv. Mišių į parapijos salę svečius arbatos puodeliui pakvietė  adm. kun. Eugenijus. Susirinkusieji turėjo galimybę pabendrauti vieni su kitais, pasidalinti gerąja patirtimi, pabūti drauge.

< atgal į sąrašą