Kan. Petro Budriūno 80-ies metų amžiaus ir 50-ies metų kunigystės jubiliejus

2015-04-19 | Parapijos informacija
kan p.budriunas 50 01

Balandžio 19 d. (sekmadienį) 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko jubiliejinė šventė - savo 80-ies metų amžiaus ir 50-ies metų auksinį kunigystės jubiliejų šventė kanauninkas Petras Budriūnas.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Panevėžio Ordinaras vyskupas Lionginas Virbalas, drauge su jubiliatu meldėsi vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris sakė pamokslą, apašt. prot. jubil. Bronius Antanaitis ir būrys kunigų.

Į katedrą susirinko ne tik parapijiečiai, bet ir kanauninko Petro giminaičiai, buvę parapijiečiai bei klasės draugai.

Šv. Mišių pabaigoje specialiomis apeigomis vysk. Lionginas jubiliatui ant galvos uždėjo laurų vainiką, įdavė jubiliejinę lazdą, taip pat perskaitė ir įteikė popiežiaus Pranciškaus palaiminimą; jubiliatas visus pamaldų dalyvius palaimino.

Po apeigų katedros adm. Eugenijus Troickis visų dvasininkų ir tikinčiųjų vardu pasveikino kanauninką su gražiu jubiliejumi ir įteikė gėlių puokštę. Parapijos choristai šalia sveikinimų ir gėlių sugiedojo ilgiausių metų.

Jubiliatas dėkojo Dievui, kad sulaukė kunigystės auksinio jubiliejaus ir 80 metų amžiaus. Prisiminė vyskupą Petrą Maželį, kuris kanauninką įšventino į kunigus bei kitus vyskupus, prie kurių jis darbavosi įvairiose parapijose. Ilgiausiai jubiliatas dirbo Krekenavos parapijoje, o kitose parapijose po keletą metų.

Vėliau šventė persikėlė į parapijos salę. Prieš sėsdami prie vaišių stalo, didelis būrys žmonių sveikino jubiliatą ir linkėjo sveikatos, ir ilgiausių metų, teikė gėles. Vaišių metų skambėjo muzikiniai sveikinimai ir dainos.

kan p.budriunas 50 02

kan p.budriunas 50 03

< atgal į sąrašą