Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus ir kanauninko Vytauto Masio 60-ies metų Kunigystės jubiliejus

2014-09-21 | Parapijos informacija
kun jub60 2014 09 21 01

2014 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio katedroje 60-ies metų Kunigystės jubiliejų šventė ilgametis Panevėžio katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius ir nuo 1996 metų katedroje dirbęs kanauninkas Vytautas Masys.

12 val. į katedrą susirinko gausus tikinčiųjų būrys bei jubiliatų giminaičiai. Šv. Mišioms vadovavo vysk. emeritas Jonas Kauneckas, drauge su vyskupu meldėsi mons. J. Antanavičius, kan. V. Masys, kurso draugai iš Onuškio kun. Ignas Kavaliauskas ir iš Žiežmarių kun. Vincas Pinkevičius, katedros administratorius Eugenijus Troickis, apaštališkasis protonotaras Bronius Antanaitis, kan. dr. Robertas Pukenis, kan. Povilas Miškinis, Kuršėnų parapijos klebonas ir vice dekanas Saulius Paliūnas.

Vyskupas šv. Mišių pradžioje pakvietė pasimelsti už jubiliatus bei trumpai apmąstė kunigystės pašaukimo dovaną. Pamokslo metu mons. J. Antanavičius prisiminė nueitą nelengvą kunigystės kelią, paženklintą įvairių laikmečių išbandymų ir pergalių. Pamokslininkas apžvelgė nuveiktus darbus: išgrąžinta katedra, 15 metų statytais šv. Juozapo senelių globos namais, dėkojo Dievui už kunigystės kelyje sutiktus žmones. Mišių metu giedojo Panevėžio katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Šauklio.

Po šv. Mišių katedros adm. E. Troickis parapijos vardu pasveikino jubiliatus ir įteikė gėlių puokštes, vėliau sveikinimo žodžius tarė ir gėlės teikė įvairių organizacijų ir bendruomenių atstovai bei giminaičiai. Choristai giesme linkėjo ilgų, sveikų ir Dievo malonių pripildytų metų. Po sveikinimų būrys tikinčiųjų drauge su dvasininkais prie altoriaus nusifotografavo ir šventė persikėlė į netoliese esančius šv. Juozapo senelių globos namus.

Mišių metu surinktos aukos 3146,28 Lt buvo skirtos senelių namams.

Plačiau apie šventę kviečiame skaityti laikraštyje „XXI Amžius“, 2014 m. rugsėjo 26 d. Nr. 36 (2107), kurį platina katedros knygynėlis.

Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus ir kanauninko Vytauto Masio 60-ies metų Kunigystės jubiliejaus fotoglerija > >

< atgal į sąrašą