Naujienos

Panevėžio katedroje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana

2017-05-16

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio vyskupu Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais Eucharistijoje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana. Prieš tai Vatikano diplomatas Panevėžio kurijoje susitiko su vyskupijos kunigais ir vedė konferenciją. Vėliau nuncijus kartu su kunigais ir gausiai į katedrą susirinkusiais tikinčiaisiais meldėsi šv. Mišiose, kurių pradžioje pasveikino vyskupą emeritą Joną Kaunecką su keturiasdešimties metų kunigystės sukaktimi ir padovanojo Švč. M. Marijos rožinį.

 

Jono Mališausko knygos „Saulėlydis tėviškėje“ pristatymas

2017-04-30

Paskutinį balandžio sekmadienį po sumos Mišių gausus tikinčiųjų būrys rinkosi į parapijos salę, kur buvo pristatyta Jono Mališausko knyga „Saulėlydis tėviškėje“. Programoje dalyvavo knygos autorius, jo vadovaujamas folkloro ansamblis iš Šilagalio „Šarma“, o renginį vedė Zita Petronienė. Poetas ir kompozitorius Jonas Mališauskas papasakojo apie savo paskutinės knygos gimimą, pasidalino prisiminimais ir nuotraukomis apie savo tėviškę, paskaitė kelis eilėraščius. Autoriaus eiles skaitė ansamblio nariai, kurie, pritariant akordeonui, dainavo paties autoriaus sukurtus tekstus. Daina vijo dainą ir nepastebėjome, kaip greitai pralėkė valandėlė su širdį glostančiais žodžiais ir muzika apie tėvynę, gerumą, meilę, tikėjimą... Renginio pabaigoje susirinkusieji turėjo progos įsigyti autoriaus knygų ir išsiskirstė kupini dvasinio pakilimo.

 

Vaikų Velykėlės

2017-04-23

Atvelykio sekmadienį mūsų parapijos vaikai kartu su tėveliais po šv. Mišių katedros šventoriuje rinko gražiausius margučius, o po to juos rideno.

Visi buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis.

Vaikučiams šventę kūrė katedros vikaras Tomas, katechetės ir parapijos jaunimas.

Dėkojame klebonui Eugenijui už finansinę paramą saldumynams.

 

Velykinis sveikinimas, 2017 m.

2017-04-16

Brangieji,

išgyventi Kristaus Prisikėlimą - tai drauge apmąstyti jo Kryžiaus kelią. Tačiau įsižiūrėti į kenčiantį Dievo Sūnų ir jį sekti žemės piligrimui yra labai sunku. Mums į pagalbą atskuba garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio palaimintuosius metus šiemet švenčiame. Jis visu savo gyvenimu į kančią ir Kryžių žvelgė tikėjimo šviesoje ir pažino Tą, kuris YRA Prisikėlimas. Tegul prisikėlęs Viešpats per kankinį Teofilių moko visus kantrybės sunkumuose, apdovanoja amžinojo gyvenimo ilgesiu ir begaline Meile. Su šventom Velykom!

Maldoje katedros adm. Eugenijus Troickis

Dailininkas Mindaugas Breiva

 

Kaišiadorių vyskupas Panevėžio katedroje

2017-04-02

Penktąjį gavėnios sekmadienį Panevėžio katedrą aplankė Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas.

Svečias kartu su Panevėžio Vyskupu Linu ir vyskupu emeritu Jonu Kaunecku 12 val. šventė Eucharistiją, dalyvavo procesijoje.

Liturgijai vadovavęs vysk. Linas pasveikino Kaišiadorių ganytoją ir generalvikarą Algirdą Jurevičių ir pasidžiaugė, kad Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris kilęs iš Panevėžio vyskupijos Alantos parapijos, birželio mėnesį bus paskelbtas palaimintuoju.

Homiliją sakęs vysk. Jonas Ivanauskas tikinčiuosius pakvietė apmąstyti amžinojo gyvenimo dovaną evangelinio Lozoriaus šviesoje.

Po eucharistinės procesijos Kaišiadorių vyskupas padėkojo vysk. Linui už svetingumą ir visus nuoširdžiai pakvietė į Teofiliaus beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Svečias Panevėžio vyskupui iškilmingai įteikė raudonais viršeliais įrištą knygą, taip vadinama Positio. Tai visos surinktos medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį santrauka.

 

24 VALANDOS VIEŠPAČIUI – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)

2017-03-24

Kovo 24 -25 d. Panevėžio katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija "24 valandos Viešpačiui".

Dėkojame kunigams: Rimantui Kauniečiui, Algirdui Daukniui, Vidmantui Kareckui, Simui Maksvyčiui, Juozui Kuodžiui, Tomui Paliukėnui, katechetei Almai, Kastyčio Ramanausko ir „Gintarėlio“ lopšelių-darželių bendruomenėms, Gyvojo Rožinio Draugijos nariams, vienuolėms kotrynietėms, vargonininkui Antanui ir visiems tikintiesiems, kurie pagal savo pašaukimo dovanas ir malda prisidėjo prie Švč. Sakramento adoracijos „24 valandos Viešpačiui“ mūsų katedroje. Telaimina visus eucharistinis Jėzus.

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2017-03-05

Kovo 5 d. Panevėžio katedroje šventėme Šv. Kazimiero atlaidus.

Šv. Mišių metu pamokslus sakė Kauno (Panemunės) Šv. Mato gimnazinjos direktorius, Garliavos Švč. Trejybės parapijos rezidentas teol. lic. psich. mgr. kun. Rytis Baltrušaitis.

Po šv. Mišių gausus burys parapijiečių rinkosi į kiekvienais metais vis gausesnę kaziuko mugę, kurioje buvo galima įsigyti rankdarbių ir skanėstų, taip pat visi buvo pavaišinti šiltu sultiniu su bandelėmis.

Dėkojame visiems už bendrystę. Šv. Kazimierai globok mūsų parapijos žmones!

Šv. Kazimiero atlaidų ir mugės fotogalerija >>

 

Filmas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį

2017-02-26

Šįmet minint Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio metus vasario 19 d. ir 26 d. po sekmadienio šv. Mišių į katedros kriptą gausiai rinkosi parapijiečiai žiūrėti dokumentinį kino filmą apie būsimą palaimintąjį Teofilių. Susirinkusieji plačiau sužinojo apie arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą ir kankinystę. Gavėnios antroje pusėje planuojame dar kartą parodyti šį dokumentinį kino filmą.

Kartu su visa katalikų bendruomene džiaugiamės, jog š. m. birželio 25 d. Vilniuje Garbingasis Teofilius bus paskelbtas palaimintuoju.

Melskime Visagalį Dievą, kad į altoriaus garbę pašauktų ir mūsų vyskupijos Dievo tarnus kunigą Alfonsą Lipniūną, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos įkūrėją vienuolę Mariją Rusteikaitę ir kitus to vertus tautiečius.

 

Svečias

2017-02-23

Vasario 23 d. (ketvirtadienį) prelatą Bronių Antanaitį aplankė Lietuvos Respublikos Seimo primininkas Viktoras Pranckietis.

 

Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“

2017-02-14

Vasario 14 d. jau dešimt metų iš eilės gausybė žmonių Šv. Valentino dienos renkasi švęsti Kaune, katalikiškame renginyje „Valentino diena kitaip”.

Šį kartą, 2017 metais, jo organizatoriai visus susirinkusius Kauno „Žalgirio” arenoje ragino kristi į meilę.

Šios nuostabios šventės paminėti į Lietuvos laikinąją sostinę vyko ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros jaunimas kartu su Jaunimo centru bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Po netrumpos kelionės autobusu, galiausiai pasiekę kelionės tikslą, keliavusieji gavo progą pasiklausyti grupės „Kūjeliai”, Ievos Narkutės, „Žalvarinio”, Kauno miesto simfoninio orkestro, Manto Jankavičiaus, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios „Gospel” choro ir kitų atliekamos muzikos, išgirsti buvusio krepšininko Lauryno Jacevičiaus mintis apie meilę. Renginio pradžioje visus pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, o grupės „Kūjeliai“ pasirodymo metu visus nustebino Roko ir Dovilės, dviejų jaunuolių, viešos piršlybos. Pabaigoje visi žiūrovai ir atlikėjai gavo kunigų palaiminimą. Štai taip užbaigę šį nuotykį, panevėžiečiai leidosi į kelionę namo.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros jaunimas labai dėkoja klebonui Eugenijui Troickiui už kelionės išlaidų apmokėjimą ir nuoširdų rūpestį jaunuolių tikėjimu!