Naujienos

Kaišiadorių vyskupas Panevėžio katedroje

2017-04-02

Penktąjį gavėnios sekmadienį Panevėžio katedrą aplankė Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas.

Svečias kartu su Panevėžio Vyskupu Linu ir vyskupu emeritu Jonu Kaunecku 12 val. šventė Eucharistiją, dalyvavo procesijoje.

Liturgijai vadovavęs vysk. Linas pasveikino Kaišiadorių ganytoją ir generalvikarą Algirdą Jurevičių ir pasidžiaugė, kad Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris kilęs iš Panevėžio vyskupijos Alantos parapijos, birželio mėnesį bus paskelbtas palaimintuoju.

Homiliją sakęs vysk. Jonas Ivanauskas tikinčiuosius pakvietė apmąstyti amžinojo gyvenimo dovaną evangelinio Lozoriaus šviesoje.

Po eucharistinės procesijos Kaišiadorių vyskupas padėkojo vysk. Linui už svetingumą ir visus nuoširdžiai pakvietė į Teofiliaus beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Svečias Panevėžio vyskupui iškilmingai įteikė raudonais viršeliais įrištą knygą, taip vadinama Positio. Tai visos surinktos medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį santrauka.

 

24 VALANDOS VIEŠPAČIUI – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)

2017-03-24

Kovo 24 -25 d. Panevėžio katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija "24 valandos Viešpačiui".

Dėkojame kunigams: Rimantui Kauniečiui, Algirdui Daukniui, Vidmantui Kareckui, Simui Maksvyčiui, Juozui Kuodžiui, Tomui Paliukėnui, katechetei Almai, Kastyčio Ramanausko ir „Gintarėlio“ lopšelių-darželių bendruomenėms, Gyvojo Rožinio Draugijos nariams, vienuolėms kotrynietėms, vargonininkui Antanui ir visiems tikintiesiems, kurie pagal savo pašaukimo dovanas ir malda prisidėjo prie Švč. Sakramento adoracijos „24 valandos Viešpačiui“ mūsų katedroje. Telaimina visus eucharistinis Jėzus.

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2017-03-05

Kovo 5 d. Panevėžio katedroje šventėme Šv. Kazimiero atlaidus.

Šv. Mišių metu pamokslus sakė Kauno (Panemunės) Šv. Mato gimnazinjos direktorius, Garliavos Švč. Trejybės parapijos rezidentas teol. lic. psich. mgr. kun. Rytis Baltrušaitis.

Po šv. Mišių gausus burys parapijiečių rinkosi į kiekvienais metais vis gausesnę kaziuko mugę, kurioje buvo galima įsigyti rankdarbių ir skanėstų, taip pat visi buvo pavaišinti šiltu sultiniu su bandelėmis.

Dėkojame visiems už bendrystę. Šv. Kazimierai globok mūsų parapijos žmones!

Šv. Kazimiero atlaidų ir mugės fotogalerija >>

 

Filmas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį

2017-02-26

Šįmet minint Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio metus vasario 19 d. ir 26 d. po sekmadienio šv. Mišių į katedros kriptą gausiai rinkosi parapijiečiai žiūrėti dokumentinį kino filmą apie būsimą palaimintąjį Teofilių. Susirinkusieji plačiau sužinojo apie arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą ir kankinystę. Gavėnios antroje pusėje planuojame dar kartą parodyti šį dokumentinį kino filmą.

Kartu su visa katalikų bendruomene džiaugiamės, jog š. m. birželio 25 d. Vilniuje Garbingasis Teofilius bus paskelbtas palaimintuoju.

Melskime Visagalį Dievą, kad į altoriaus garbę pašauktų ir mūsų vyskupijos Dievo tarnus kunigą Alfonsą Lipniūną, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos įkūrėją vienuolę Mariją Rusteikaitę ir kitus to vertus tautiečius.

 

Svečias

2017-02-23

Vasario 23 d. (ketvirtadienį) prelatą Bronių Antanaitį aplankė Lietuvos Respublikos Seimo primininkas Viktoras Pranckietis.

 

Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“

2017-02-14

Vasario 14 d. jau dešimt metų iš eilės gausybė žmonių Šv. Valentino dienos renkasi švęsti Kaune, katalikiškame renginyje „Valentino diena kitaip”.

Šį kartą, 2017 metais, jo organizatoriai visus susirinkusius Kauno „Žalgirio” arenoje ragino kristi į meilę.

Šios nuostabios šventės paminėti į Lietuvos laikinąją sostinę vyko ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros jaunimas kartu su Jaunimo centru bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Po netrumpos kelionės autobusu, galiausiai pasiekę kelionės tikslą, keliavusieji gavo progą pasiklausyti grupės „Kūjeliai”, Ievos Narkutės, „Žalvarinio”, Kauno miesto simfoninio orkestro, Manto Jankavičiaus, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios „Gospel” choro ir kitų atliekamos muzikos, išgirsti buvusio krepšininko Lauryno Jacevičiaus mintis apie meilę. Renginio pradžioje visus pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, o grupės „Kūjeliai“ pasirodymo metu visus nustebino Roko ir Dovilės, dviejų jaunuolių, viešos piršlybos. Pabaigoje visi žiūrovai ir atlikėjai gavo kunigų palaiminimą. Štai taip užbaigę šį nuotykį, panevėžiečiai leidosi į kelionę namo.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros jaunimas labai dėkoja klebonui Eugenijui Troickiui už kelionės išlaidų apmokėjimą ir nuoširdų rūpestį jaunuolių tikėjimu!

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros advento akcija „Apelsinas“ IŠSIPILDĖ!

2016-12-27

Antrą šv. Kalėdų dieną, Kalėdų senelis kartu su savo pagalbininkais aplankė katedros parapijoje esančios infekcinės ligoninės vaikų skyrių ir pradžiugino mažuosius ligoniukus dovanomis, kurios buvo paaukotos „Apelsino“ akcijos metu.

Dėkojame visiems akcijos dalyviams už pasidalintą šv. Kalėdų džiaugsmą!

Kalėdų senelis nepamiršo ir parapijos mažiausiųjų, per šv. Kalėdas apdovanodamas parapijos vaikus dovanėlėmis, o katedros jaunimas džiugino visus savo giesmėmis.

Tegul šv. Kalėdų džiaugsmas, Jėzaus gimimo džiaugsmas lydi visus!

 

Kalėdinis sveikinimas, 2016 m.

2016-12-25

Kaip tuomet Angelas atsiklausė Marijos ar

taptų Išganytojo motina, taip dabar Viešpats

ieško naujų kelių ateiti į pasaulį.

Ištarti Dievui „taip“– tai kupina tikėjimo

širdimi priimti džiaugsmą ir malonę, trykštančią

iš gimusio ir prisikėlusio Jėzaus.

 

Džiugių ir maloningų šv. Kalėdų!

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros adm. kun. Eugenijus Troickis

2016 m. Panevėžys

 

Adventiniai susitikimai šeimoms

2016-12-15

Gruodžio 12-15 dienomis katedros kriptoje vyko adventiniai susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir jų tėveliams.

Adventinis susitikimas - tai tikėjimo kelionė ruošiantis šv. Kalėdoms.

Katedros klebonas Eugenijus, vikaras Tomas, katechetės Zita, Alma, Lidija, Ernesta kartu su vaikų chorelio vadove ir katechete Lina maldingai vedė vaikučius ir jų tėvelius link Betliejaus įvykio. Šįkart buvo pasirinkti Šventojo Rašto tekstai, pasakojantys kaip Dievas pašaukia Abraomą, Mozę ir Samuelį ne tik išgirsti, bet ir atsiliepti į Dievo kvietimą bendradarbiauti išganymo istorijoje. Ypatingu būdu Dievas užkalbina Mergelę Mariją tapti Išganytojo motina.

Figurėlių pagalba, bendra malda ir giesmėmis mažieji parapijiečiai ir jų tėveliai turėjo progą išgyventi minėtų personažų istorijas ir apmąstyti savo kelionę į Kalėdas. Kiekvienas vaikas rankose nešė prie Marijos kojų degančią žvakutę, o širdyje troškimą ir padėką už begalinę Dievo meilę  visiems žmonėms. Visi vaikai gavo Marijos rožinį, įsipareigodami iki Kalėdų kasdien pasimelsti ir taip paruošti savo širdis gimusiam Jėzui.

Adventinių susitikimų fotogalerija >>