Naujienos

Paskyrimas

2017-11-19

Sveikiname kunigą Rimantą Kaunietį įsiliejus į katedros kunigų gretas. Kun. Rimantas visiems panevėžiečiams yra gerai pažįstamas, daugiau nei dešimtmetį darbavęsis Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Jis taip pat yra Panevėžio pataisos namų kapelionas.

Savo maldomis lydėkime ir šiltai priimkime kunigą Rimantą į mūsų katedros bendruomenę ir tegul Viešpats teikia jam geros sveikatos ir ilgų tarnystės metų Dievo ir žmonių labui.

 

Katedros savanorių grupelė „Ora et labora“

2017-10-20

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie neprašomi ir neraginami prisidėjote prie medžių lapų grėbimo katedros šventoriuje.

Dar medžiai „nenusirengę“, o ir mūsų Alvydas ir Vytautas serga, tad maloniai kviečiame ir kitus valandėlei pakvėpuoti grynu oru ir su savo grėbliais draugiškai padėti į krūvas sugrėbti rudens lapus.

Teatlygina gerasis Dievas.

Maldoje klebonas Eugenijus.

DĖMESIO!

Katedros savanorių grupelė „Ora et labora“ buriasi sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių parapijos namuose, šv. Blažiejaus klasėje.

Visus norinčius kviečiame prisijungti ir Dievo artumą išgyventi savanorystės dvasioje.

Atsakingas asmuo Eglė tel. +370 68236308.

Daugiau informacijos >>


ora et labora 04

 

In memoriam

2017-09-03

2017 m. rugsėjo 3 d. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirė kunigas Pranas Sabaliauskas. Kun. Pranas gimė 1923 m. balandžio 2 d. Juotiškių k., Molėtų r. Mokėsi Piešiškių kaimo ir Alantos pradžios mokykloje, vėliau Molėtų progimnazijoje ir Utenos gimnazijoje.

1943 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1948 m. gruodžio 19 d. vysk. Kazimieras Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.

Vikaro pareigas iki 1952 m. ėjo Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje. Nuo 1952 iki 1958 m. administravo Kupreliškio parapiją, o nuo 1958 iki 1968 m. Antalieptės parapiją. Juodupės parapijoje išklebonavęs 24 metus, 1992 m. buvo išleistas į Vilniaus arkivyskupiją – Vilniaus Domininkonų vienuolyno bendruomenę. Iki 1999 metų ėjo kapeliono pareigas Lukiškių kalėjime. 1995 m. davė amžinus įžadus Domininkonų Tretininkų ordine (OPT). Trumpai tarnavo Vilniaus Šv, Kryžiaus bažnyčioje, pagelbėdavo Vilniaus Arkikatedros sielovadoje. 2001 m. grįžo į Panevėžio vyskupiją, kur darbavosi Panevėžio Švč. Trejybės rektorate iki 2013 m. Nuo tų metų pablogėjus sveikatai gyveno Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose.

Kun. Pranas Sabaliauskas OPT buvo uolus ir pamaldus dvasininkas, visada rasdavo šiltą bei pamokantį žodį, buvo žmonių gerbiamas ir mylimas, negailėdavo savo laiko ir jėgų patarnaujant kiekvienam pas jį atėjusiam.

Tesiilsi ramybėje!

Kunigas palaidotas Ramygalos g. Panevėžio miesto kapinėse, šalia kitų vyskupijos kunigų.

 

Porciunkulės atlaidai, 2017 m.

2017-08-06

Rugpjūčio 6 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje šventėme Porciunkulės atlaidus, kuriuose dvasinėmis mintimis dalinosi svečias iš Vilniaus kunigų seminarijos, dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas.

12 val. Mišiose už parapiją meldėsi kun. Saulius, kartu su savanoriais parapijiečiais dalyvavo eucharistinėje procesijoje.

Po šv. Mišių klebonas Eugenijus visus pamaldų dalyvius pakvietė į agapę katedros šventoriuje, kur ant stalo garavo ką tik iškeptos bandelės, o vaikučiai galėjo pasidžiaugti spalvotu batutu-čiuožykla.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie atlaidų šventės: bandelių kepėjoms Gražinai ir Daliai, choristams (vad. Antanas Šauklys), Dievo Žodžio skaitovams, šv. Komunijos dalintojams, katechetėms, Švč. Sakramento adoruotojams, seserims kotrynietėms ir seserims tarnaitėms, patarnautojams, procesijos vyrams, moterims ir mergaitėms, kurios barstė gėlių žiedlapius eucharistiniam Jėzui ir visiems tikintiesiems už maldas ir aukas. Užtariant šv. Pranciškui tegul Viešpats laimina visą mūsų parapiją.

Atlaidų fotogalerija>>

 

Dieninė vaikų stovykla „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (Mk 10, 14)

2017-07-30

Liepos 25-30 d. vyko Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos dieninė vaikų stovykla „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (Mk 10, 14).

Plačiau apie stovyklą – „Mažutėlių žiniose“ >>

Stovyklos fotogalerija >>

 

Viliaus Valionio diakonystės šventimai

2017-07-09

Liepos 9 d. (sekmadienį) katedroje Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM rankų uždėjimu ir malda diakono šventimus suteikė Viliui Valioniui (gim. 1964-07-27, Lėno parapija).

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos diakono tarnystėje.

Fotogalerija >>

 

KANKINYS ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS PASKELBTAS PALAIMINTUOJU

2017-06-25

Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju.

Beatifikacijos dekretą popiežiaus Pranciškaus vardu per beatifikacijos Mišias Vilniuje paskelbė Popiežiaus legatas, kardinolas Angelo Amato, S.D.B., Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Apaštalikajame laiške nustatyta kasmet švęsti palaimintąjį Teofilį Matulionį birželio 14 d.

Paskelbus Apaštalikąjį laišką buvo atidengta virš Vilniaus arkikatedros bazilikos iškelta palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos vėliava su palaimintojo atvaizdu.

Daugiau informacijos >>

 

Patarnautojų susitikimas

2017-05-26

Panevėžio katedros altoriaus patarnautojai tradiciškai susibūrė smagiai praleisti laiko kėglinėje, o vėliau pasistiprino picerijoje.

Kartu prie jaunimo prisijungė Panevėžio Vyskupas Linas ir katedros vikaras Tomas.

Dėkojame katedros administratoriui Eugenijui, dėl pastoracinių darbų negalėjusiam būti kartu, už šios iniciatyvos palaikymą ir finansinę paramą.

 

Vyskupo emerito Jono Kaunecko kunigystės 40-ies metų sukaktis

2017-05-21

Gegužės 21 d. sekmadienio vidurdienį į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą susirinko gausus tikinčiųjų būrys pasimelsti už vyskupą emeritą Joną Kaunecką, švenčiantį 40-ies metų kunigystės sukaktį.

Kartu su vyskupu savo kunigystės metines minėjo trys kurso draugai: kun. Vincentas Stankevičius (Rokiškio bažnyčios rezidentas), kun. Marijonas Savickas (Mielagėnų ir Ceikinių parapijų klebonas, Vilniaus arkivysk.) ir kun. Česlovas Degutis (Švėkšnos bažnyčios rezidentas, Telšių vysk.). Pastarasis šv. Mišiose sakė pamokslą, prisimindamas savo gyvenimą, dėkodamas Dievui, tėvams ir visiems, kurie jį lydėjo kunigystės keliu.

Mišių pabaigoje visi drauge sugiedojo Švč. M. Marijos litaniją ir giesmę „Sveika, Marija. Motina Dievo“.

Po Mišių įteikdamas gėlių puokštes sukaktuvininkus pasveikino Panevėžio katedros klebonas Eugenijus, dėkodamas vysk. Jonui už tarnystę katedroje, palinkėdamas ir svečiams kunigams stiprios sveikatos ir gausių Dievo malonių.

Vyskupą pasveikino Gyvojo Rožinio draugijos ir Marijos Legiono nariai, seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio vyskupijos sielovados centrų atstovai, svečiai iš Telšių vyskupijos ir giminės.

Vėliau vyskupas visus pakvietė į parapijos salę pabendrauti ir pasistiprinti prie vaišių stalo.

Nuoširdžiai sveikiname vyskupą Joną Kaunecką su kunigystės sukaktimi ir linkime stiprios sveikatos ir gausių Viešpaties malonių toliau darbuojantis Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo, vynuogyne.

 

Panevėžio katedroje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana

2017-05-16

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio vyskupu Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais Eucharistijoje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana. Prieš tai Vatikano diplomatas Panevėžio kurijoje susitiko su vyskupijos kunigais ir vedė konferenciją. Vėliau nuncijus kartu su kunigais ir gausiai į katedrą susirinkusiais tikinčiaisiais meldėsi šv. Mišiose, kurių pradžioje pasveikino vyskupą emeritą Joną Kaunecką su keturiasdešimties metų kunigystės sukaktimi ir padovanojo Švč. M. Marijos rožinį.

 

Jono Mališausko knygos „Saulėlydis tėviškėje“ pristatymas

2017-04-30

Paskutinį balandžio sekmadienį po sumos Mišių gausus tikinčiųjų būrys rinkosi į parapijos salę, kur buvo pristatyta Jono Mališausko knyga „Saulėlydis tėviškėje“. Programoje dalyvavo knygos autorius, jo vadovaujamas folkloro ansamblis iš Šilagalio „Šarma“, o renginį vedė Zita Petronienė. Poetas ir kompozitorius Jonas Mališauskas papasakojo apie savo paskutinės knygos gimimą, pasidalino prisiminimais ir nuotraukomis apie savo tėviškę, paskaitė kelis eilėraščius. Autoriaus eiles skaitė ansamblio nariai, kurie, pritariant akordeonui, dainavo paties autoriaus sukurtus tekstus. Daina vijo dainą ir nepastebėjome, kaip greitai pralėkė valandėlė su širdį glostančiais žodžiais ir muzika apie tėvynę, gerumą, meilę, tikėjimą... Renginio pabaigoje susirinkusieji turėjo progos įsigyti autoriaus knygų ir išsiskirstė kupini dvasinio pakilimo.

 

Vaikų Velykėlės

2017-04-23

Atvelykio sekmadienį mūsų parapijos vaikai kartu su tėveliais po šv. Mišių katedros šventoriuje rinko gražiausius margučius, o po to juos rideno.

Visi buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis.

Vaikučiams šventę kūrė katedros vikaras Tomas, katechetės ir parapijos jaunimas.

Dėkojame klebonui Eugenijui už finansinę paramą saldumynams.

 

Velykinis sveikinimas, 2017 m.

2017-04-16

Brangieji,

išgyventi Kristaus Prisikėlimą - tai drauge apmąstyti jo Kryžiaus kelią. Tačiau įsižiūrėti į kenčiantį Dievo Sūnų ir jį sekti žemės piligrimui yra labai sunku. Mums į pagalbą atskuba garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio palaimintuosius metus šiemet švenčiame. Jis visu savo gyvenimu į kančią ir Kryžių žvelgė tikėjimo šviesoje ir pažino Tą, kuris YRA Prisikėlimas. Tegul prisikėlęs Viešpats per kankinį Teofilių moko visus kantrybės sunkumuose, apdovanoja amžinojo gyvenimo ilgesiu ir begaline Meile. Su šventom Velykom!

Maldoje katedros adm. Eugenijus Troickis

Dailininkas Mindaugas Breiva