Naujienos

Svečias

2017-02-23

Vasario 23 d. (ketvirtadienį) prelatą Bronių Antanaitį aplankė Lietuvos Respublikos Seimo primininkas Viktoras Pranckietis.

 

Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“

2017-02-14

Vasario 14 d. jau dešimt metų iš eilės gausybė žmonių Šv. Valentino dienos renkasi švęsti Kaune, katalikiškame renginyje „Valentino diena kitaip”.

Šį kartą, 2017 metais, jo organizatoriai visus susirinkusius Kauno „Žalgirio” arenoje ragino kristi į meilę.

Šios nuostabios šventės paminėti į Lietuvos laikinąją sostinę vyko ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros jaunimas kartu su Jaunimo centru bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Po netrumpos kelionės autobusu, galiausiai pasiekę kelionės tikslą, keliavusieji gavo progą pasiklausyti grupės „Kūjeliai”, Ievos Narkutės, „Žalvarinio”, Kauno miesto simfoninio orkestro, Manto Jankavičiaus, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios „Gospel” choro ir kitų atliekamos muzikos, išgirsti buvusio krepšininko Lauryno Jacevičiaus mintis apie meilę. Renginio pradžioje visus pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, o grupės „Kūjeliai“ pasirodymo metu visus nustebino Roko ir Dovilės, dviejų jaunuolių, viešos piršlybos. Pabaigoje visi žiūrovai ir atlikėjai gavo kunigų palaiminimą. Štai taip užbaigę šį nuotykį, panevėžiečiai leidosi į kelionę namo.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros jaunimas labai dėkoja klebonui Eugenijui Troickiui už kelionės išlaidų apmokėjimą ir nuoširdų rūpestį jaunuolių tikėjimu!

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros advento akcija „Apelsinas“ IŠSIPILDĖ!

2016-12-27

Antrą šv. Kalėdų dieną, Kalėdų senelis kartu su savo pagalbininkais aplankė katedros parapijoje esančios infekcinės ligoninės vaikų skyrių ir pradžiugino mažuosius ligoniukus dovanomis, kurios buvo paaukotos „Apelsino“ akcijos metu.

Dėkojame visiems akcijos dalyviams už pasidalintą šv. Kalėdų džiaugsmą!

Kalėdų senelis nepamiršo ir parapijos mažiausiųjų, per šv. Kalėdas apdovanodamas parapijos vaikus dovanėlėmis, o katedros jaunimas džiugino visus savo giesmėmis.

Tegul šv. Kalėdų džiaugsmas, Jėzaus gimimo džiaugsmas lydi visus!

 

Kalėdinis sveikinimas, 2016 m.

2016-12-25

Kaip tuomet Angelas atsiklausė Marijos ar

taptų Išganytojo motina, taip dabar Viešpats

ieško naujų kelių ateiti į pasaulį.

Ištarti Dievui „taip“– tai kupina tikėjimo

širdimi priimti džiaugsmą ir malonę, trykštančią

iš gimusio ir prisikėlusio Jėzaus.

 

Džiugių ir maloningų šv. Kalėdų!

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros adm. kun. Eugenijus Troickis

2016 m. Panevėžys

 

Adventiniai susitikimai šeimoms

2016-12-15

Gruodžio 12-15 dienomis katedros kriptoje vyko adventiniai susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir jų tėveliams.

Adventinis susitikimas - tai tikėjimo kelionė ruošiantis šv. Kalėdoms.

Katedros klebonas Eugenijus, vikaras Tomas, katechetės Zita, Alma, Lidija, Ernesta kartu su vaikų chorelio vadove ir katechete Lina maldingai vedė vaikučius ir jų tėvelius link Betliejaus įvykio. Šįkart buvo pasirinkti Šventojo Rašto tekstai, pasakojantys kaip Dievas pašaukia Abraomą, Mozę ir Samuelį ne tik išgirsti, bet ir atsiliepti į Dievo kvietimą bendradarbiauti išganymo istorijoje. Ypatingu būdu Dievas užkalbina Mergelę Mariją tapti Išganytojo motina.

Figurėlių pagalba, bendra malda ir giesmėmis mažieji parapijiečiai ir jų tėveliai turėjo progą išgyventi minėtų personažų istorijas ir apmąstyti savo kelionę į Kalėdas. Kiekvienas vaikas rankose nešė prie Marijos kojų degančią žvakutę, o širdyje troškimą ir padėką už begalinę Dievo meilę  visiems žmonėms. Visi vaikai gavo Marijos rožinį, įsipareigodami iki Kalėdų kasdien pasimelsti ir taip paruošti savo širdis gimusiam Jėzui.

Adventinių susitikimų fotogalerija >>

 

Sakralinės muzikos koncertas „Šlovinkite Viešpatį Jo šventovėje“

2016-12-11

Gruodžio 11 dienos sekmadienio ankstyvą popietę Panevėžio katedroje vyko gražus sakralinis koncertas „Šlovinkite Viešpatį Jo šventovėje“, kurį parengė pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“ (dirigentas Laimutis Raziūnas), solistai: Laima Česlauskaitė-Zamkauskienė, Ovidijus Astrauskas ir Kajus Žukaitis bei Vytauto Mikalausko menų gimnazijos merginų ansamblis. Renginį vedė ir literatūrinius tekstus skaitė Albina Saladūnaitė.

Koncerto metu skambėjo įvairių kompozitorių kūriniai, nukėlę susirinkusiųjų širdis į adventinę kelionę link Kalėdų.

Tikime, kad ši sakralinė valanda paruoš žmonių širdis Kristaus gimimo šventėms.

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tituliniai atlaidai

2016-11-20

Lapkričio 20 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje Kristaus Karaliaus atlaidai.

Šiemetiniai atlaidai ypatingi – minime vyskupijos 90-metį nuo jos įkūrimo. Ta proga katedroje veikia paroda, menanti vyskupijos įvykius ir žmones.

Atlaiduose pamokslavo Biržų parapijos klebonas Algis Neverauskas. Homilijose svečias dar kartą pakvietė tikinčiuosius apmąstyti pasibaigusius jubiliejinius Gailestingumo metus ir peržvelgti kaip asmeniškai išgyvenome Gailestingumo malonės metus, ko išmokome ir kur dar turime paaugti.

Pagrindinėse 12 val. šv. Mišiose meldėsi ir pamokslą pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM, kuris tikinčiuosius paragino permąstyti dieviškojo karaliaus sąvoką ir įsileisti į savo širdis Kristų, kuris yra visų mūsų Viešpats ir Valdovas.

Šv. Mišias apvainikavo tradicinė eucharistinė procesija ir iškilmingas palaiminimas su Švč. Sakramentu.

Po kiekvienų šv. Mišių vaikai ir jaunimas gavo atlaidinių saldainių, o visi tikintieji – lankstinuką, kuriame atsispindėjo vyskupijos 90-metis.

Parapijos administratorius Eugenijus Troickis padėkojo vyskupui Linui, katedros choristams, pašvęstojo gyvenimo narėms, procesijos dalyviams, Švč. Sakramento adoruotojams, Šv. Rašto skaitovams, katechetams, patarnautojams, savanoriams, geradariams ir visiems, kurie prisidėjo prie atlaidų šventės bei pakvietė į agapę parapijos namuose.

Vyskupas Linas palaimino vaišių stalą ir pakvietė visus kelis kartus pagiedoti „Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja!“.

Pasistiprinusius šiltu sultiniu, šviežiomis bandelėmis su lašinukais ir kitais skanumynais pakviestieji buvo apdovanoti atlaidų saldainiais ir tušinukais, ženklinančiais Kristaus Karaliaus katedrą, atlaidus ir vyskupijos sukaktį.

Atlaidų fotogalerija >>

 

Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktys

2016-11-19

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje lapkričio 19 d. (šeštadienį) 15 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios minint vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktis.

Vyskupas J. Preikšas vyskupijai vadovavo nuo 1989 m. iki 2002 m. Šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana, Vilniaus arkivysk. metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivysk. metropolitas Lionginas Virbalas SJ,  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, Telšių vysk. Jonas Boruta SJ, Kauno arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vysk. emeritas Juozas Matulaitis, gausus būrys kunigų ir pilna katedra tikinčiųjų.

Liturgijai vadovavo vysk. J. Preikšas, kuris pamokslo metu Dievui dėkojo už gautas malones ir visus kvietė būti dėkingiems už begalinį Dievo gerumą.

Šv. Mišiose patarnavo Panevėžio vyskupijos klierikai ir ministrantai, giedojo katedros choras (vad. Antanas Šauklys).

Pamaldų pabaigoje kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą perskaitė Panevėžio vysk. Linas, sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus P. L. Quintana, Vilniaus arkivysk. G. Grušas, kun. Saulius Filipavičius ir Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos atstovai Povilas Urbšys ir Nijolė Gylienė.

Vėliau šventė tęsėsi vysk. K. Paltaroko gimnazijoje.

Sveikiname vyskupą Juozą bei linkime Dievo palaimos ir stiprios sveikatos.

Vyskupo emerito Juozo Preikšo 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukakčių fotogalerija >>

 

 

Maldos Valanda minint vyskupijos 90-metį

2016-11-19

Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lapkričio 19 d. (šeštadienį) 19 val. pakvietė tikinčiuosius į katedrą padėkoti Dievui už 90 vyskupijos metų ir paprašyti malonių ateičiai.

Pamaldoms vadovavo vysk. Linas, kuris centriniame altoriuje išstatė Švč. Sakramentą adoracijai.

Adoracijos metu buvo giedamas Gailestingumo vainikėlis, skaitoma Dievo Gailestingumo, šv. Kazimiero litanijos, malda už pašaukimus.

Giesmėmis ir instrumentine muzika Viešpatį garbino vysk. K. Paltaroko gimnazijos jaunimo choras ir muzikantai (vad. Jecinta Garbaliauskienė).

 

Malda už mirusius vyskupijos dvasininkus

2016-11-04

Šiais metais Panevėžio vyskupija švenčia devyniasdešimties metų sukaktį.

Ta proga lapkričio 4 d. vidurdienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio ganytoju Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais buvo švenčiamos gedulingos šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos mirusius vyskupus, kunigus ir kitus dvasininkus.

Po šv. Mišių dvasininkai ir tikintieji pasimeldė prie kriptoje palaidoto pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko ir Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo.

Apeigų galerija >>