Naujienos

Viliaus Valionio diakonystės šventimai

2017-07-09

Liepos 9 d. (sekmadienį) katedroje Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM rankų uždėjimu ir malda diakono šventimus suteikė Viliui Valioniui (gim. 1964-07-27, Lėno parapija).

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos diakono tarnystėje.

Fotogalerija >>

 

KANKINYS ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS PASKELBTAS PALAIMINTUOJU

2017-06-25

Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju.

Beatifikacijos dekretą popiežiaus Pranciškaus vardu per beatifikacijos Mišias Vilniuje paskelbė Popiežiaus legatas, kardinolas Angelo Amato, S.D.B., Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Apaštalikajame laiške nustatyta kasmet švęsti palaimintąjį Teofilį Matulionį birželio 14 d.

Paskelbus Apaštalikąjį laišką buvo atidengta virš Vilniaus arkikatedros bazilikos iškelta palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos vėliava su palaimintojo atvaizdu.

Daugiau informacijos >>

 

Patarnautojų susitikimas

2017-05-26

Panevėžio katedros altoriaus patarnautojai tradiciškai susibūrė smagiai praleisti laiko kėglinėje, o vėliau pasistiprino picerijoje.

Kartu prie jaunimo prisijungė Panevėžio Vyskupas Linas ir katedros vikaras Tomas.

Dėkojame katedros administratoriui Eugenijui, dėl pastoracinių darbų negalėjusiam būti kartu, už šios iniciatyvos palaikymą ir finansinę paramą.

 

Vyskupo emerito Jono Kaunecko kunigystės 40-ies metų sukaktis

2017-05-21

Gegužės 21 d. sekmadienio vidurdienį į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą susirinko gausus tikinčiųjų būrys pasimelsti už vyskupą emeritą Joną Kaunecką, švenčiantį 40-ies metų kunigystės sukaktį.

Kartu su vyskupu savo kunigystės metines minėjo trys kurso draugai: kun. Vincentas Stankevičius (Rokiškio bažnyčios rezidentas), kun. Marijonas Savickas (Mielagėnų ir Ceikinių parapijų klebonas, Vilniaus arkivysk.) ir kun. Česlovas Degutis (Švėkšnos bažnyčios rezidentas, Telšių vysk.). Pastarasis šv. Mišiose sakė pamokslą, prisimindamas savo gyvenimą, dėkodamas Dievui, tėvams ir visiems, kurie jį lydėjo kunigystės keliu.

Mišių pabaigoje visi drauge sugiedojo Švč. M. Marijos litaniją ir giesmę „Sveika, Marija. Motina Dievo“.

Po Mišių įteikdamas gėlių puokštes sukaktuvininkus pasveikino Panevėžio katedros klebonas Eugenijus, dėkodamas vysk. Jonui už tarnystę katedroje, palinkėdamas ir svečiams kunigams stiprios sveikatos ir gausių Dievo malonių.

Vyskupą pasveikino Gyvojo Rožinio draugijos ir Marijos Legiono nariai, seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio vyskupijos sielovados centrų atstovai, svečiai iš Telšių vyskupijos ir giminės.

Vėliau vyskupas visus pakvietė į parapijos salę pabendrauti ir pasistiprinti prie vaišių stalo.

Nuoširdžiai sveikiname vyskupą Joną Kaunecką su kunigystės sukaktimi ir linkime stiprios sveikatos ir gausių Viešpaties malonių toliau darbuojantis Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo, vynuogyne.

 

Panevėžio katedroje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana

2017-05-16

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio vyskupu Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais Eucharistijoje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana. Prieš tai Vatikano diplomatas Panevėžio kurijoje susitiko su vyskupijos kunigais ir vedė konferenciją. Vėliau nuncijus kartu su kunigais ir gausiai į katedrą susirinkusiais tikinčiaisiais meldėsi šv. Mišiose, kurių pradžioje pasveikino vyskupą emeritą Joną Kaunecką su keturiasdešimties metų kunigystės sukaktimi ir padovanojo Švč. M. Marijos rožinį.

 

Jono Mališausko knygos „Saulėlydis tėviškėje“ pristatymas

2017-04-30

Paskutinį balandžio sekmadienį po sumos Mišių gausus tikinčiųjų būrys rinkosi į parapijos salę, kur buvo pristatyta Jono Mališausko knyga „Saulėlydis tėviškėje“. Programoje dalyvavo knygos autorius, jo vadovaujamas folkloro ansamblis iš Šilagalio „Šarma“, o renginį vedė Zita Petronienė. Poetas ir kompozitorius Jonas Mališauskas papasakojo apie savo paskutinės knygos gimimą, pasidalino prisiminimais ir nuotraukomis apie savo tėviškę, paskaitė kelis eilėraščius. Autoriaus eiles skaitė ansamblio nariai, kurie, pritariant akordeonui, dainavo paties autoriaus sukurtus tekstus. Daina vijo dainą ir nepastebėjome, kaip greitai pralėkė valandėlė su širdį glostančiais žodžiais ir muzika apie tėvynę, gerumą, meilę, tikėjimą... Renginio pabaigoje susirinkusieji turėjo progos įsigyti autoriaus knygų ir išsiskirstė kupini dvasinio pakilimo.

 

Vaikų Velykėlės

2017-04-23

Atvelykio sekmadienį mūsų parapijos vaikai kartu su tėveliais po šv. Mišių katedros šventoriuje rinko gražiausius margučius, o po to juos rideno.

Visi buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis.

Vaikučiams šventę kūrė katedros vikaras Tomas, katechetės ir parapijos jaunimas.

Dėkojame klebonui Eugenijui už finansinę paramą saldumynams.

 

Velykinis sveikinimas, 2017 m.

2017-04-16

Brangieji,

išgyventi Kristaus Prisikėlimą - tai drauge apmąstyti jo Kryžiaus kelią. Tačiau įsižiūrėti į kenčiantį Dievo Sūnų ir jį sekti žemės piligrimui yra labai sunku. Mums į pagalbą atskuba garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio palaimintuosius metus šiemet švenčiame. Jis visu savo gyvenimu į kančią ir Kryžių žvelgė tikėjimo šviesoje ir pažino Tą, kuris YRA Prisikėlimas. Tegul prisikėlęs Viešpats per kankinį Teofilių moko visus kantrybės sunkumuose, apdovanoja amžinojo gyvenimo ilgesiu ir begaline Meile. Su šventom Velykom!

Maldoje katedros adm. Eugenijus Troickis

Dailininkas Mindaugas Breiva

 

Kaišiadorių vyskupas Panevėžio katedroje

2017-04-02

Penktąjį gavėnios sekmadienį Panevėžio katedrą aplankė Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas.

Svečias kartu su Panevėžio Vyskupu Linu ir vyskupu emeritu Jonu Kaunecku 12 val. šventė Eucharistiją, dalyvavo procesijoje.

Liturgijai vadovavęs vysk. Linas pasveikino Kaišiadorių ganytoją ir generalvikarą Algirdą Jurevičių ir pasidžiaugė, kad Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris kilęs iš Panevėžio vyskupijos Alantos parapijos, birželio mėnesį bus paskelbtas palaimintuoju.

Homiliją sakęs vysk. Jonas Ivanauskas tikinčiuosius pakvietė apmąstyti amžinojo gyvenimo dovaną evangelinio Lozoriaus šviesoje.

Po eucharistinės procesijos Kaišiadorių vyskupas padėkojo vysk. Linui už svetingumą ir visus nuoširdžiai pakvietė į Teofiliaus beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Svečias Panevėžio vyskupui iškilmingai įteikė raudonais viršeliais įrištą knygą, taip vadinama Positio. Tai visos surinktos medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį santrauka.

 

24 VALANDOS VIEŠPAČIUI – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)

2017-03-24

Kovo 24 -25 d. Panevėžio katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija "24 valandos Viešpačiui".

Dėkojame kunigams: Rimantui Kauniečiui, Algirdui Daukniui, Vidmantui Kareckui, Simui Maksvyčiui, Juozui Kuodžiui, Tomui Paliukėnui, katechetei Almai, Kastyčio Ramanausko ir „Gintarėlio“ lopšelių-darželių bendruomenėms, Gyvojo Rožinio Draugijos nariams, vienuolėms kotrynietėms, vargonininkui Antanui ir visiems tikintiesiems, kurie pagal savo pašaukimo dovanas ir malda prisidėjo prie Švč. Sakramento adoracijos „24 valandos Viešpačiui“ mūsų katedroje. Telaimina visus eucharistinis Jėzus.

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2017-03-05

Kovo 5 d. Panevėžio katedroje šventėme Šv. Kazimiero atlaidus.

Šv. Mišių metu pamokslus sakė Kauno (Panemunės) Šv. Mato gimnazinjos direktorius, Garliavos Švč. Trejybės parapijos rezidentas teol. lic. psich. mgr. kun. Rytis Baltrušaitis.

Po šv. Mišių gausus burys parapijiečių rinkosi į kiekvienais metais vis gausesnę kaziuko mugę, kurioje buvo galima įsigyti rankdarbių ir skanėstų, taip pat visi buvo pavaišinti šiltu sultiniu su bandelėmis.

Dėkojame visiems už bendrystę. Šv. Kazimierai globok mūsų parapijos žmones!

Šv. Kazimiero atlaidų ir mugės fotogalerija >>

 

Filmas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį

2017-02-26

Šįmet minint Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio metus vasario 19 d. ir 26 d. po sekmadienio šv. Mišių į katedros kriptą gausiai rinkosi parapijiečiai žiūrėti dokumentinį kino filmą apie būsimą palaimintąjį Teofilių. Susirinkusieji plačiau sužinojo apie arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą ir kankinystę. Gavėnios antroje pusėje planuojame dar kartą parodyti šį dokumentinį kino filmą.

Kartu su visa katalikų bendruomene džiaugiamės, jog š. m. birželio 25 d. Vilniuje Garbingasis Teofilius bus paskelbtas palaimintuoju.

Melskime Visagalį Dievą, kad į altoriaus garbę pašauktų ir mūsų vyskupijos Dievo tarnus kunigą Alfonsą Lipniūną, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos įkūrėją vienuolę Mariją Rusteikaitę ir kitus to vertus tautiečius.