Naujienos

Gegužės 29, 30 d. ir birželio 20 d. 133 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2015-06-20

Nuo mokslo metų pradžios, padedant katechetei Linai, katedros kunigams ir tikintiesiems, merginos ir vaikinai lankė parapines katechezes, šventė sekmadienį ir, paaugę tikėjime, pasiruošė priimti Šventąją Dvasią.

Šiais metais Sutvirtinimo sakramentą katedroje suteikė trys vyskupai: Lionginas Virbalas SJ, Jonas Kauneckas ir Juozas Matulaitis (iš Kaišiadorių vyskupijos).

Nuoširdžiai dėkojame vyskupams ir sveikiname visus, kurių širdis pripildė Šventosios Dvasios dovanos.

 

Vysk. Liongino Virbalo paskyrimas Kauno arkivyskupu

2015-06-11

Š. m. birželio 11 d. Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir naujuoju Kauno arkivyskupu paskyrė Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą SJ.

Tegul Viešpats, pavedęs ganyti didesnę tikinčiųjų kaimenę, suteikia naujajam arkivyskupui daug malonių ir ganytojo dvasios.

 

2015 m. gegužės mėnesį parapijos vaikai pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą

2015-05-31

2015 m. gegužės mėnesį 236 vaikai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pirmą kartą į savo širdis priėmė Šventąją Komuniją.

Drauge džiaugiamės ir dėkojame katechetėms, tėvams ir parapijiečiams už bendradarbiavimą ruošiant vaikučius susitikimui su eucharistiniu Jėzumi.

Linkime, kad jaunieji parapijiečiai ir toliau drauge su bendruomene džiaugsmingai švęstų sekmadienį ir į savo sielas priimtų Šv. Komuniją.

Pirmosios Komunijos šventės fotogalerija > >

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2015-03-01

Kovo 1 d. sekmadienį katedroje vyko šv. Kazimiero atlaidai. Pamokslus sakė ir dvasinėmis mintimis dalinosi Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.

 

Piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų atlaidus

2014-11-12

Apie 50 mūsų parapijiečių, lydimi prelato Broniaus Antanaičio ir kun. Dainiaus Matiuko, dalyvavo Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose.

 

Susitikimas su Švč. Sakramento adoruotojais

2014-10-17

Spalio 17 d. po vakarinių šv. Mišių į parapijos salę susirinko virš trisdešimt Švč. Sakramentą katedroje adoruojančių brolių ir sesių bei procesijų dalyvių, kurių tarpe buvo 6 mergaitės.