Skelbimai

Rugsėjo 24 d. (sekmadienį) minėsime keliautojų ir vairuotojų dieną

2017-09-18

Visose Mišiose melsimės už vairuotojus, pėsčiuosius ir kitus eismo dalyvius, prisiminsime žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius eismo nelaimėse, o po Mišių bus šventinami automobiliai (jeigu anksčiau nebuvo šventinti).

Paaukoti pinigai bus skirti kelionių pas parapijos ligonius išlaidoms padengti.

 

Atsinaujinimo diena Panevėžyje rugsėjo 30 dieną „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“ (Ps 24, 4a), kino teatre „Garsas“, pradžia 11 val.

2017-09-16

 

KATEDROS NAUJIENOS | 2017-09-17

2017-08-27

PAMALDŲ LAIKAS

Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) katedroje truputį keisis šv. Mišių tvarka: 8, 9, 10.30 (melsis Lietuvos Policija), 12 ir 18 val.

REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS

Prasidėjo vaikų ir jaunimo registracija Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams Panevėžio katedroje.

Registracijos anketas galite rasti: katedros zakristijoje, raštinėje ir internetiniame puslapyje >>

KATECHUMENATAS

Spalio 1 d. (sekmadienį) 12 val. į Panevėžio katedrą kviečiame suaugusiuosius, kurie norėtų priimti Krikštą, Sutvirtinimą ir Pirmąją Komuniją.

Taip pat kviečiame ir tuos, kurie norėtų pagilinti savo tikėjimą. Melsimės šv. Mišiose, o po jų aptarsime katechumenato kelią, kuris truks iki birželio mėnesio (šv. Mišios sekmadieniais ir kassavaitiniai susitikimai).

Registruotis iki rugsėjo 29 d. Anketų teiraukitės zakristijoje, raštinėje (darbo dienomis) arba užsukite į parapijos svetainę.

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA RUGSĖJO MĖNESIUI

Už mūsų parapijas, kad jos, misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

PADĖKA

Dėkojame Janinai Janionienei už piniginę auką (30 Eur) katedrai.

Telaimina Dievas.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Švč. Sakramento adoracija perkeliama į katedros kairėje esantį šoninį altorių. Tikime, kad šioje  koplyčioje melstis bus šilčiau ir jaukiau, juolab, kad žvilgsnis į eucharistinį Jėzų nebus toks tolimas, koks buvo prie centrinio altoriaus.

Adoruotojų registracijos staliukas bus prie Švč. Sakramento koplyčios.

Melskime, kad Dievas mums atsiųstų dosnių aukotojų. Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis. Dėkojame UAB „Ekskomisarų biurui“ už video instaliacijos įrengimą.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

Joris-Paulius  

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

PRIĖMĖ SANTUOKOS SAKRAMENTĄ  

Dovydas ir Vaida

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Janina Kuzmienė 80 m.,

Konstancija Gaidžiūnienė 94 m.,

Petras Vytautas Narbutas 76 m.,

Tautvilis Inčiura 69 m.,

Petras Šipelis 88 m.

PARAPIJOS WC

Parapijos lauko tualetas paskutiniu metu nuolat niokojamas, todėl esame priversti laikinai jį uždaryti. Tikimės greitai sugauti piktavalius asmenis ir sustabdyti blogą darančiuosius. Esant reikalui prašome kreiptis į katedros darbuotojus, kurie leis pasinaudoti kitais parapijos namuose ar prie zakristijos esančiais tualetais. Atsiprašome už nepatogumus.

 

„Motinos maldoje“

2017-08-14

Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros grupelės „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 12 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną 18 val. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už visų Panevėžio miesto ir viso pasaulio mamų maldos grupelių nares, vaikus, šeimas ir artimuosius.

Atsakingas asmuo Rita, tel. nr. +370 68524662.

 

Spalio 28 d. (šeštadienį) 15 val. savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2017-08-14

Po šv. Mišių parapijos namuose kun. Alfonso Lipniūno klasėje pabendravimas prie arbatos puodelio.

Pakvieskime sergančiuosius ir jų artimuosius į bendrystę, nepalikdami jų vienų.

Susitikimo vieta:

Susitikimas prasidės šv. Mišiomis 15 val. katedros kriptoje >>, po šv. Mišių susitikimas tęsis kun. A. Lipniūno klasė, parapijos namai (Katedros a. 3, Panevėžys) >>.

Pasiteiravimui tel. 8 45 502 281, el. p. kristauskatedra@gmail.com

Susitikimai atviri visai miesto bendruomenei.

 

Parama ir aukos

2017-01-21

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

 

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

SKOLA

Norime priminti, kad Panevėžio vyskupijos kurijai už 2016 metus esame skolingi 8.110 Eur už kunigų seminarijų ir sielovados centrų išlaikymą, o kita skola 13.261 Eur – už katedros šildymo sistemos renovaciją.

 

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI IR LANGAMS

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros šildymui ir langams:

Genovaitei Maskaliūnienei, Stanislavai Gudonienei, Valiai Davidonienei, Birutei Kazlauskienei, Adelei Zvinkaitei,  Damijonui Paleckiui, Antaninai Baronaitei, Julijonai Garuckienei, Aldonai Škudienei, Kęstučiui Taurui, Kristinai Jovaišienei, Česlovui ir Aldonai Kaladinskams, Angelei Kiškienei, Vitai Jankovskajai, Cecilijai Jurgaitienei, Vidmantai Rabavičienei, Kęstučiui ir Vilijai Kučinskams, Jolitai Gailutei, Bronei Lelytei, Janinai Bujokaitei, Dariui Pažemeckui, Irenai Kriaučiūnienei, Angelei Kirdeikytei, Onai Račiūnaitei, Adelei Brazdžiūnienei, Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijai, Genovaitei Klovienei, Algirdui Baigiui, Zuzanai Bliuvienei, Teresei Kaminskaitei, Jadvygai Kuokalienei, Emilijai Sereikaitei, Filomenai ir Aleksandrai Strazevičiūtėms, Malvinai Vadlugienei, Genovaitei Mikeliūnienei, Valerijai Vinauskienei, Jurgiui Šrėvei, Janinai Svetikienei.

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui

2017-01-11

Katedroje prasidėjo sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 iki 21 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3)>>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui užsiėmimų TVARKARTAŠTIS 2017 m.>>

Daugiau informacijos >>

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2017-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Dvasinis palydėjimas

2017-01-02

Mūsų parapijoje yra dvasinio palydėjimo galimybė.

Daugiau informacijos >>

 

Dievo Žodį skelbkime kartu

2017-01-01

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.