Skelbimai

Pranciškoniškas prakartėlių konkursas, 2017 m.

2017-11-05

Prakartėles kviečiame atnešti į katedros zakristiją prieš / po šv. Mišių, nuo lapkričio 15 iki gruodžio 15 dienos (imtinai), dalyvio anketą galima užpildyti atnešus prakartėlę, daugiau informacijos suteiks koordinatorė – Ernesta Juršaitė (+370 663 73094).

Prakartėlių konkurso NUOSTATAI >>>

Dalyvio ANKETA >>>

 

Gruodžio 3 d. (sekmadienį) 12 val. šv. Mišiose melsis ir 2018 m. kalendorių pristatys Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

2017-11-01

 

KATEDROS NAUJIENOS | 2017-11-19

2017-10-27

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA LAPKRIČIO MĖNESIUI

Už Azijos krikščionis, kad jie žodžiais ir darbais liudydami Evangeliją, skatintų dialogą, taiką ir abipusį supratimą, ypač su kitų religijų atstovais.

ATMINIMO DIENA

Lapkričio 19-oji – Pasaulinė žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimo diena. Saugus eismas susideda iš kelio, automobilio ir žmogaus. Už sukeltus eismo įvykius ir jų pasekmes 90 procentų yra atsakingas žmogus. Būkime atsakingi saugaus eismo dalyviai. Prisiminkime ir pasimelskime už žuvusiuosius.

KINO FILMAS

Lapkričio 22 d. (trečiadienį) 17.30 val. Panevėžio kino teatre „Garsas“ bus rodomas filmas „Alfonsas Svarinskas“ (53 min.) Tądien peržiūroje dalyvaus filmo kūrybinė grupė.

NAMŲ LANKYMAS (KALĖDOJIMAS)

Artėjant Kalėdų šventėms pakvieskite kunigą į namus, kad galėtų palaiminti jus ir jūsų namus, aplankyti sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelsti švenčiant Atgailos, Ligonių Patepimo ir šv. Komunijos sakramentus. Kviečiame iš anksto registruotis ir pakalbinti kaimynus priimti Bažnyčios atstovą.

MARIJOS VALANDOS

Advento sekmadieniais 7.40 val. kviečiame drauge giedoti MARIJOS VALANDAS.

KALĖDAIČIAI

Pirmąjį advento sekmadienį 8 val. Mišiose bus pašventinti kalėdaičiai. Juos galima bus įsigyti prieš ir po Mišių arba raštinėje darbo dienomis.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

REIKALINGA

Maloniai laukiame savanorių, norinčių ir galinčių pirmadieniais ir penktadieniais (ar kitu laiku) plauti katedros grindis.

Kreiptis į kleboną.

 

Vyskupo kvietimas kiekvienam

2017-10-26

 

„Motinos maldoje“

2017-08-14

Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros grupelės „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 12 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną 18 val. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už visų Panevėžio miesto ir viso pasaulio mamų maldos grupelių nares, vaikus, šeimas ir artimuosius.

Atsakingas asmuo Rita, tel. nr. +370 68524662.

 

Parama ir aukos

2017-01-21

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

 

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

SKOLA

Norime priminti, kad Panevėžio vyskupijos kurijai už 2016 metus esame skolingi 8.110 Eur už kunigų seminarijų ir sielovados centrų išlaikymą, o kita skola 13.261 Eur – už katedros šildymo sistemos renovaciją.

 

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI IR LANGAMS

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros šildymui ir langams:

Genovaitei Maskaliūnienei, Stanislavai Gudonienei, Valiai Davidonienei, Birutei Kazlauskienei, Adelei Zvinkaitei,  Damijonui Paleckiui, Antaninai Baronaitei, Julijonai Garuckienei, Aldonai Škudienei, Kęstučiui Taurui, Kristinai Jovaišienei, Česlovui ir Aldonai Kaladinskams, Angelei Kiškienei, Vitai Jankovskajai, Cecilijai Jurgaitienei, Vidmantai Rabavičienei, Kęstučiui ir Vilijai Kučinskams, Jolitai Gailutei, Bronei Lelytei, Janinai Bujokaitei, Dariui Pažemeckui, Irenai Kriaučiūnienei, Angelei Kirdeikytei, Onai Račiūnaitei, Adelei Brazdžiūnienei, Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijai, Genovaitei Klovienei, Algirdui Baigiui, Zuzanai Bliuvienei, Teresei Kaminskaitei, Jadvygai Kuokalienei, Emilijai Sereikaitei, Filomenai ir Aleksandrai Strazevičiūtėms, Malvinai Vadlugienei, Genovaitei Mikeliūnienei, Valerijai Vinauskienei, Jurgiui Šrėvei, Janinai Svetikienei.

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui

2017-01-11

Katedroje prasidėjo sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 iki 21 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3)>>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui užsiėmimų TVARKARTAŠTIS 2017 m.>>

Daugiau informacijos >>

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2017-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Dvasinis palydėjimas

2017-01-02

Mūsų parapijoje yra dvasinio palydėjimo galimybė.

Daugiau informacijos >>

 

Dievo Žodį skelbkime kartu

2017-01-01

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.