Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo (Mt 4, 18-22)

01-22 III EILINIS SEKMADIENIS

Iz 8, 23b – 9, 3; 1 Kor 1, 10–13. 17;  Mt 4, 12–23

2017 m. ekumeninės maldos tema: „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20). Medžiaga DOC »»

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis