KATEDROS NAUJIENOS | 2019-05-12

2019-04-14 | Klebonas
pnk-newss.png

PAŠAUKIMŲ SEKMADIENIS

Šiandien meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus. Ta proga popiežius Pranciškus skelbia metinę žinią Pasaulinei maldų už pašaukimus dieną. Daugiau informacijos https://lvk.lcn.lt/naujienos/,337 (katalikai.lt, skiltyje aktualu).

O gegužės 18 d. kviečiame parapijos jaunuolius nuo 15 metų amžiaus į susitikimą Berčiūnuose, kur bus proga susipažinti, kalbėtis apie pašaukimus, dalintis tikėjimo patirtimi.

Į Berčiūnus išvykstame 10.30 val. nuo katedros. Susitikimą baigsime apie 17 val. Norinčius kviečiame kreiptis į kunigą Rimantą Kaunietį arba skambinti +37061251749

MARIJATONAS

Šindien, gegužės 19 d., Lietuvos katedrose, bazilikose ir kai kuriose bažnyčiose, tame tarpe ir mūsų katedroje, prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai! Dabartinės radijo patalpos – nuomojamos, o pastato būklė – avarinė. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie kylančios studijos. Atvyks Marijos radijo savanoriai.

POPIEŽIAUS INTENCIJA GEGUŽĖS MĖNESĮ

popiezius

Afrikos etninį ir kalbinį susiskaldymą, genčių nesantaiką galima įveikti ugdant skirtingumų vienybę. Dėkoju vienuolėms, kunigams, pasauliečiams ir misionieriams už darbą, siekiant įvairių Afrikos visuomenės dalių dialogo ir susitaikinimo. Šį mėnesį melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas.

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

Kadangi Panevėžio katedros globėjas yra šv. Kazimieras, tai nuo kovo mėnesio kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį, vietoj šv. Mišių į šv. Juozapą, 18 val. bus aukojamos šv. Mišios ir meldžiamasi litanijos žodžiais prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

Viešos apeigos prašant šv. Juozapo užtarimo bus atliekamos per šv. Juozapo šventę (kovo 19 d.). 

Tačiau tikinčiuosius kviečiame privačiai prašyti šio ar kitų šventųjų užtarimo įvairiuose reikaluose.

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

 

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

Dėkojame pašvęstojo gyvenimo seserims ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams, kurie jau meldėsi „Garbinimo valandą“ kartu su Marijos radijo klausytojais. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Janina Žalienė 90 m.

Bronė Grochauskaitė 98 m.

Petras Simonaitis 60 mm.

Feliksas Zenonas Katelė 75 m.

Elena Petkienė 90 m.

< atgal į sąrašą