KATEDROS NAUJIENOS | 2020-05-24

2019-12-01 | Klebonas
pnk-newss.png

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA GEGUŽĖS MĖNESIUI

popiezius

Melskimės, kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams, būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai.

1,2 PROCENTAI

Maloniai prašome skirti Panevėžio katedrai 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio.

Formas rasite katedros zakristijoje ir raštinėje darbo dienomis. Kviečiame naudotis elektroniniu būdu, kuris yra patogesnis, skaidresnis, greitesnis ir saugesnis.

Visiems dėkojame, kurie praėjusiais metais katedrai skyrėte 2 procentų paramą (4.726 Eur).

KATEDROS STOGO REMONTAS

Šiais metais bus remontuojamas katedros stogas. Preliminari sąmata apie 200 tūkstančių Eurų. Pagal galimybes kviečiame dosniau aukoti rinkliavų metu. Taip pat aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą nuorodant "Katedros stogui" (arba "Katedros stogo remontui") arba aukas atnešti į raštinę ar zakristiją. Jei aukotojai sutinka, parapijos svetainėje ir per skelbimus viešai pagarsiname jų vardus, pavardes bei aukos dydį.

LITURGINIS KALENDORIUS

- Gegužės 16-24 d. švęskime "Laudato Si" savaitę (popiežiaus Pranciškaus kvietimas rūpintis kūrinija).

- Gegužės 22-30 d. Maldos Šventajai Dvasiai devyndienis.

- Gegužės 25-30 d. nuo 17 val. Pirmos Komunijos vaikai eina pirmos Išpažinties.

Gegužės 24 d. - VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS).

- Gegužės 24 d. 9.15 val. šv. Mišių transliacija per Marijos radiją iš Panevėžio katedros.

- Gegužės 26 d. - šv. Pilypas Neris, kunigas.

- Gegužės 31 d. - ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS).

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

pnk sv kazimieras

Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį 18 val. aukojamos šv. Mišios prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

m radijas 01

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Dėl koronaviruso paskelbto karantino metu Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas pagrindiniame katedros altoriuju.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame tikinčiuosius įsipareigoti ir užsiregistruoti adoracijos lape vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis išlaikote katedrą ir užsakote šv. Mišias. Telaimina Dievas!

KATEDROS KNYGYNĖLIS

DARBO LAIKAS:

Trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį 17.45-18.45 val., šeštadienį  8.30-10.45 val. ir 17.45-18.45, sekmadienį - 8.30-13 val. ir 17.45-18.45 val. Informacija pasiteiravimui: 8 677 93 931 (Regina)

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis (garsas NĖRA įrašomas). Įrašinėjimas vyksta remiantis Asmens Duomenų įstatymo nustatytos tvarkos.

< atgal į sąrašą