KATEDROS NAUJIENOS | 2019-12-08

2019-12-01 | Klebonas
pnk-newss.png

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA GRUODŽIO MĖNESIUI

popiezius

Kad kiekviena šalis imtųsi būtinų priemonių užtikrinti vaikų, ypač kenčiančių, ateitį.

ADVENTAS

Advento sekmadieniais 

7.35 val. giedamos Švč. M. Marijos Valandos. Šventinami kalėdaičiai. 

CARITAS

Šiandien (gruodžio 8 d.) - rinkliava skiriama Caritas veiklai paremti.

Advento metu vyksta akcija „Gerumas mus vienija“

Paaukok vargstantiesiems – įžiebk Caritas žvakelę, kurią už auką galima įsigyti katedros gale. 

Suaukotos lėšos ir kita labdara bus skirta parapijos vargstantiesiems, kuriems gruodžio 24 d.surengsime Kūčių stalą parapijos namuose.

PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO RELIKVIJOS

Gruodžio 14-21 d. – Panevėžio katedroje viešam gerbimui bus atvežtos palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos: 17 val. – iškilmingos sutiktuvės, 18 val. – šv. Mišios. 

Visą savaitę vakarais bus meldžiamasi Jūsų intencijomis, prašant palaimintojo Teofiliaus užtarimo. 

Šv. Mišioms už mirusiuosius ar gyvuosius galėsite užrašyti ant lapelio ir su vokais įmesti į aukų dėžutę.

REKOLEKCIJOS

Gruodžio 15 d. (III advento sekmadienį) – katedros parapijos advento rekolekcijos, kurias ves Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris, bažnytinės teisės lic. kun. Gediminas Tamošiūnas.

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

pnk sv kazimieras

Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį 18 val. aukojamos šv. Mišios prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias parapijoje veikiančias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame tikinčiuosius įsipareigoti ir užsiregistruoti adoracijos lape vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Janina Šniukštienė 87 m.

Stefanija Danylienė 91 m.

Pranciškus Vertelka 93 m.

Adelė Vinokurovienė 96 m.

Antanas Urbonas 82 m.

< atgal į sąrašą