KATEDROS NAUJIENOS | 2020-01-12

2019-12-01 | Klebonas
pnk-newss.png

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA SAUSIO MĖNESIUI

popiezius

Melskimės, kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

PADĖKA

0a9d1edb 8ce8 4778 bf17 4d28e30d0558

Nuoširdžiai dėkojame „Ora et Labora“ savanorių grupės narėms už savanorystę keturis advento vakarus ruošiant kalėdaičius.
Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame savanorėms Rimantai, Irenai, Linai, Vitai ir klierikui Dovydui
už pagalbą advento metu katedroje platinant kalėdaičius. Telaimina Dievas.

Dėkojame Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos nariams šventiniu laikotarpiu drauge su bendruomene
katedroje prieš 12 val. šv. Mišias meldžiantis Rožinio malda.
Dievo globa ir Marijos užtarimas telydi Rožinio mylėtojus.

Nuoširdi padėka ekstraordinariniams šv. Komunijos dalintojams Antanui ir Danguolei
už pagalbą kunigams per šventes nešant Švč. Sakramentą sergantiems ir senyvo amžiaus žmonėms.

Dėkojame Algirdui ir Audronei Biguzams už padovanotą kalėdinę eglę, šventoriuje puošiančią katedres pagrindinį įėjimą.

Tegul Viešpaties malonė jus nuolat lydi.

DĖKOJAME už pinigines aukas: 

- Jadvygos Kuokalienės auka (500 Eur) katedros remontui;

- Genovaitės Maskaliūnienės auka (100 Eur) Caritui ir 70 Eur katedros šildymui;

- Elenos Grinienės auka (100 Eur) katedros reikmėms. 

 Telaimina Dievas katedros geradares.

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 

Nepamirškime bent mintimis pasimelsti už Tėvynę Lietuvą.

Renginių, vyksiančių mieste, programa kabo skelbimų lentoje katedros šventoriuje.

EKUMENINĖS PAMALDOS

Sausio 18-25 d. aštuondienis už krikščionių vienybę.

Ta proga sausio 25 d. (šeštadienį) 17 val. į katedrą kviečiame įvairias Panevėžio miesto krikščioniškas bendruomenes ar jų atstovus švęsti ekumenines pamaldas.

2 PROCENTAI

Maloniai prašome skirti Panevėžio katedrai 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio.

Formas rasite katedros zakristijoje ir raštinėje darbo dienomis. Kviečiame naudotis elektroniniu būdu, kuris yra patogesnis, skaidresnis, greitesnis ir saugesnis.

Visiems dėkojame, kurie praėjusiais metais katedrai skyrėte 2 procentų paramą, iš viso: 4.726 Eur

LITURGINIS KALENDORIUS

- Sausio 19 d. – Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.

Šiemet su popiežiumi Pranciškumi atkreipsime dėmesį į nepilnamečius migrantus ir jų pažeidžiamumą.

- Nuo pirmadienio baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį katedroje prakartėlę laikysime ir kalėdines giesmes giedosime iki vasario 2 d.

PRANCIŠKONIŠKAS PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS

Nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems Pranciškoniškame prakartėlių ir vaikų piešinių konkurse.

Maloniai prašome prakartėlių autorius pasiimti savo prakartėles iki sausio 17 d.

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

pnk sv kazimieras

Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį 18 val. aukojamos šv. Mišios prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias parapijoje veikiančias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Iki Grabnyčios šventės (vasario 2 d.) Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas centriniame altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame tikinčiuosius įsipareigoti ir užsiregistruoti adoracijos lape vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis. Įrašinėjimas vyksta laikantis Asmens Duomenų įstatymo nustatyta tvarka.

< atgal į sąrašą