KATEDROS NAUJIENOS | 2020-03-15

2019-12-01 | Klebonas
pnk-newss.png

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA KOVO MĖNESIUI

popiezius

Melskimės, kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje.

1,2 PROCENTAI

Maloniai prašome skirti Panevėžio katedrai 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio.

Formas rasite katedros zakristijoje ir raštinėje darbo dienomis. Kviečiame naudotis elektroniniu būdu, kuris yra patogesnis, skaidresnis, greitesnis ir saugesnis.

Visiems dėkojame, kurie praėjusiais metais katedrai skyrėte 2 procentų paramą, iš viso: 4.726 Eur

LITURGINIS KALENDORIUS

- Kovo 25 d. (trečiadienį) - VIEŠPATIES APREIŠKIMAS

- 1945 m. kovo 28 d. po kalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje mirė kun. Alfonsas Lipniūnas, kuriam meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

- Kovo 29 d. (sekmadienis) - maldòs už seksualinės prievartos aukas diena.

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

pnk sv kazimieras

Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį 18 val. aukojamos šv. Mišios prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

m radijas 01

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Dėl koronaviruso paskelbto karantino metu Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas pagrindiniame katedros altoriuju.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame tikinčiuosius įsipareigoti ir užsiregistruoti adoracijos lape vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis (garsas NĖRA įrašomas). Įrašinėjimas vyksta laikantis Asmens Duomenų įstatymo nustatyta tvarka.

< atgal į sąrašą