KATEDROS NAUJIENOS | 2019-10-13

2019-04-14 | Klebonas
pnk-newss.png

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA SPALIO MĖNESIUI

popiezius

Kad Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas Bažnyčioje.

LITURGINIS KALENDORIUS

jonas paulius II.png

Spalio 22 d. (antradienį) minimas šv. Jonas Paulius II, popiežius.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „pakrikštyti ir siunciami“

Spalio 20 d.– Misijų sekmadienis.

Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Kviečiame pasiskaityti popiežiaus Pranciškaus žinią Pasaulinės misijų dienos proga >>

SAVIPAGALBOS GRUPĖS ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANTIESIEMS IR JŲ ARTIMIESIEMS SUSITIKIMAS

Spalio 26 d.(šeštadienį) 18 šv. Mišios onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems. 

ATVIRAS AA SUSITIKIMAS

Spalio 26 d. (šeštadienį) 11-12 val. atviras anoniminių alkoholikų susirinkimas.

Kviečiame visuomenės narius, kas domisi alkoholizmo problema.

Susitikimas vyks parapijos namų antrame aukšte (Katedros a. 3).

Daugiau informacijos >>

MOTINOS MALDOJE

Kviečiame į maldos grupę „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 12 val. parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje.

PATARNAUTOJŲ SUSITIKIMAS

Patarnautoju susitikimas

Kviečiame katedros patarnautojus į susitikimą Kupiškyje spalio 26 d.Pradžia 10 val.

Plačiau >> 

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio miesto ir vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijų nariams už dosnias pinigines aukas katedros fasado tvarkymo darbams.

Teatlygina Dievas gausiomis malonėmis. Šv. Mišios už Gyvojo Rožinio draugijos narius geradarius bus aukojamos spalio 20 d. (sekmadienį) 9.15 val.

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

pnk sv kazimieras

Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį 18 val. aukojamos šv. Mišios prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias parapijoje veikiančias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame tikinčiuosius įsipareigoti ir užsiregistruoti adoracijos lape vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

PADĖKA

 Nuoširdžiai dėkojame  Vitai Jankovskajai už piniginę auką (200 Eur) Panevėžio katedrai. Telaimina Dievas.

PAKRYKŠTYTA

1 vaikas.

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Janina Kielienė 86 m.

Alfonsa Miškinienė 93 m.

Bronislava Zofija Puzinaitė 94 m.

Birutė Sargūnienė 63 m.

Jadvyga Krištopaitienė 95 m.

 

< atgal į sąrašą