KATEDROS NAUJIENOS | 2019-02-10

2019-02-10 | Klebonas
pnk-newss.png

POPIEŽIAUS INTENCIJA VASARIO MĖNESĮ

popiezius

Melskimės, kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos.

LIGONIŲ DIENA

Vasario 11 d. (pirmadienį) Pasaulinė ligonių diena.

„Kiekvienas iš mūsų yra vargingas, stokojantis, skurdus. Vos gimus mums reikia tėvų rūpinimosi, kad galėtume išgyventi, ir kiekviename gyvenimo etape negalime visiškai išsilaisvinti nuo kitų žmonių poreikio, apsieiti be jų pagalbos; nė vienas negali įveikti savo bejėgystės, saistančios kitų žmonių ar situacijų atžvilgiu. Tai būklė, būdinga mums kaip „kūriniams“. Šios tiesos nuoširdus pripažinimas išlaiko mus nuolankius ir ragina ryžtingai praktikuoti solidarumą kaip būtiną gyvenimo dorybę. “ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2019 m. Pasaulinei Ligonių dienai „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“, plg. Mt 10, 8).

Ji visa skelbiama >>>

Šv. Mišios 7, 8, 10 val. (teikiamas Ligonių patepimo sakramentas) ir 18 val.

ŠV. MIŠIOS UŽ VYSK. JUOZĄ PREIKŠĄVasario 12 d. (antradienį) 12 val. Panevėžio katedroje šv. Mišios už vysk. Juozą Preikšą,
minint pirmąsias mirties metines.

VALSTYBĖS DIENA

Vasario 16 d. (šeštadienį) Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Šv. Mišios:

8, 9, 10.30 val. (meldžiamės už Tėvynę) ir 18 val.

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

PADĖKA

Dėkojame kunigui Juozui Kuodžiui (1000 Eur) ir Genovaitei M. (120 Eur) už pinigines aukas katedros reikmėms. Telaimina Dievas.

Dėkojame už pinigines aukas katedros išlaikymui: Petrui Petraičiui (100 Eur), Anelei Grigaliūnienei (40 Eur), Alfridai (50 Eur), Alfonsui-Vidui Misevičiui (50 Eur), Bronislavai Gribišauskienei (50 Eur), Alfredui Pečiūrai (50 Eur), Genovaitei Mažuolienei (100 Eur), Irenai Kriaučiūnienei (70 Eur), Elenai Grinienei (65 Eur). Telaimina Dievas geradarius.

Nuoširdžiai dėkojame Rasai Chaer (50 Eur) ir Jadvygai Mizikienei (50 Eur) už piniginę auką katedros išlaikymui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Genovaitei M. už piniginę auką 120 Eur katedros šildymui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Adelei Brazdžiūnienei už piniginę auką 100 Eur katedros išlaikymui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Birutei Kirvaitieneiuž piniginę auką (50 Eur)katedros remontui.

PARAMA

Dėkojame Jums už praeitais metais parodytą dėmesį ir Panevėžio katedrai suteiktą paramą skiriant 2 procentus savojo pajamų mokesčio. 

Šiemet vėl prašome Jus užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 

Paramos gavėjas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija

Kodas 191261096

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

Atsisk. sąsk. LT12 7300 0100 0238 2257

Katedros a. 8, LT-35240 Panevėžys.

Formas galite gauti katedros zakristijoje, raštinėje, Mokesčių inspekcijos skyriuose arba užpildyti internetu www.vmi.lt>>

VYSKUPAI

Atsiliepdami į pastaruoju metu visuomenėje diskutuojamą klausimą dėl vaikų paėmimo iš tėvų problemos, Lietuvos vyskupai paskelbė pareiškimą Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs. Apie tai plačiau skaitykite Lietuvos Vyskupų Konferencijos svetainėje>>

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

Dėkojame pašvęstojo gyvenimo seserims ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams, kurie jau meldėsi „Garbinimo valandą“ kartu su Marijos radijo klausytojais. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Juozapas Rimutis Mikulionis 80 m.

Vytautas Vileikis 85 m.

Gražina Stakėnienė 57 m.

Eugenijus Kriukas 87 m.

< atgal į sąrašą