KATEDROS NAUJIENOS | 2019-04-21

2019-04-14 | Klebonas
pnk-newss.png

POPIEŽIAUS INTENCIJA BALANDŽIO MĖNESĮ

popiezius

Už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

CARITAS

Caritaskviečia dalyvauti tradicinėje akcijoje „Velykinis margutis stokojančiam“. Švęsdami Velykas prisiminkime stokojančiuosius, atneškime margutį ar duonos kąsnį. Surinktos dovanos bus išdalintos benamiams, vienišiems žmonėms, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenis ir kitiems stokojantiesiems. Parapijos Caritas savanorės katedros gale lauks Jūsų dovanų ir aukų šventinėmis dienomis.

AUKOS

Katedros šventoriuje katalikiškas jaunimas platina pačių gamintus skanėstus, kuriuos įsigydami paremsite kelionę Pasaulines jaunimo dienas Liuksemburge.

PAMALDUMAS Į ŠV. KAZIMIERĄ

Kadangi Panevėžio katedros globėjas yra šv. Kazimieras, tai nuo kovo mėnesio kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį, vietoj šv. Mišių į šv. Juozapą, 18 val. bus aukojamos šv. Mišios ir meldžiamasi litanijos žodžiais prašant šventojo Kazimiero užtarimo.

Šv. KAZIMIERAI, jaunimo ir mūsų krašto globėjau, savo pagalba rūpestingai lydėk visus brolius ir seseris, padėk išsaugoti gyvą ir tvirtą krikščionišką tikėjimą, pagarbą mūsų Viešpaties Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

Meilės Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk skaistumą, taiką ir vienybę, padėk rūpintis vargšais, būk mums doro gyvenimo pavyzdžiu. Amen.

***

Viešos apeigos prašant šv. Juozapo užtarimo bus atliekamos per šv. Juozapo šventę (kovo 19 d.). 

Tačiau tikinčiuosius kviečiame privačiai prašyti šio ar kitų šventųjų užtarimo įvairiuose reikaluose.

ŠV. RAŠTAS

Katedros knygynėlyje galima įsigyti naujai išleistą Šv. Raštą. Kaina 15 Eur.

PADĖKA

Dėkojame kunigui Juozui Kuodžiui (1000 Eur) ir Genovaitei M. (120 Eur) už pinigines aukas katedros reikmėms. Telaimina Dievas.

Dėkojame už pinigines aukas katedros išlaikymui: Petrui Petraičiui (100 Eur), Anelei Grigaliūnienei (40 Eur), Alfridai (50 Eur), Alfonsui-Vidui Misevičiui (50 Eur), Bronislavai Gribišauskienei (50 Eur), Alfredui Pečiūrai (50 Eur), Genovaitei Mažuolienei (100 Eur), Irenai Kriaučiūnienei (70 Eur), Elenai Grinienei (65 Eur). Telaimina Dievas geradarius.

Nuoširdžiai dėkojame Rasai Chaer (50 Eur) ir Jadvygai Mizikienei (50 Eur) už piniginę auką katedros išlaikymui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Genovaitei M. už piniginę auką 120 Eur katedros šildymui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Adelei Brazdžiūnienei už piniginę auką 100 Eur katedros išlaikymui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Birutei Kirvaitieneiuž piniginę auką (50 Eur)katedros remontui.

Nuoširdžiai dėkojame už pinigines aukas katedros išlaikymui Birutei Kazlauskienei (100 Eur), Elenai Lazdauskienei (50 Eur) ir Julijonai Garuckienei (50 Eur). Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Daliai Ramonienei (50 Eur) už piniginę auką katedros išlaikymui. Telaimina Dievas.

PARAMA

Dėkojame Jums už praeitais metais parodytą dėmesį ir Panevėžio katedrai suteiktą paramą skiriant 2 procentus savojo pajamų mokesčio. 

Šiemet vėl prašome Jus užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 

Paramos gavėjas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija

Kodas 191261096

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

Atsisk. sąsk. LT12 7300 0100 0238 2257

Katedros a. 8, LT-35240 Panevėžys.

Formas galite gauti katedros zakristijoje, raštinėje, Mokesčių inspekcijos skyriuose arba užpildyti internetu www.vmi.lt>>

VYSKUPAI

Atsiliepdami į pastaruoju metu visuomenėje diskutuojamą klausimą dėl vaikų paėmimo iš tėvų problemos, Lietuvos vyskupai paskelbė pareiškimą Kad vaikai ir šeimos būtų saugūs. Apie tai plačiau skaitykite Lietuvos Vyskupų Konferencijos svetainėje>>

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

Dėkojame pašvęstojo gyvenimo seserims ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams, kurie jau meldėsi „Garbinimo valandą“ kartu su Marijos radijo klausytojais. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Vidmantas Stanislovas Alekna 75 m.

Romanas Lapienis 86 m.

Rimvydas Juozelėnas 72 m.

Genovaitė Morkevičienė 73 m.

Aldona Čerkesienė 60 m.

Aldona Jovaišienė 66 m.

Virgilijus Vaitekūnas 51 m.

s. Janina Jagminaitė 82 m.

Danutė Adelė Garnienė 88 m.

< atgal į sąrašą