KATEDROS NAUJIENOS | 2018-10-14

2018-08-09 | Klebonas
pnk-newss.png

POPIEŽIAUS INTENCIJA SPALIO MĖNESĮ

popiezius

Kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Spalio 21 d. - Misijų sekmadienis.

Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

VAIKŲ IR JAUNIMO RENGIMAS SAKRAMENTAMS

Mūsų parapijoje prasidėjo vaikų ir jaunimo rengimas Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams.

Sveikiname visus vaikus, jaunimą ir tėvelius (globėjus), kurie drauge su visa parapijos tikinčiųjų bendruomene leidžiatės į nepakartojamą tikėjimo kelionę, kurioje visi augsime.

Sekmadieniais 10.30 ir 18 val. bus rezervuoti priekiniai suolai, kad  vaikai, jaunimas ir jų tėveliai (globėjai) geriau matytų liturgijos šventimą ir galėtų aktyviau dalyvauti šv. Mišiose.

Maloniai visų prašome supratingumo, o savo malda bei pavyzdžiu padėkime jauniesiems parapijiečiams džiugia širdimi rengtis sakramentams.

VISUOTINIAI ATLAIDAI BESIMELDŽIANTIEMS GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO MALDA

Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, įprastinėmis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai:

„Visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, Eucharistine komunija ir malda Vyriausiojo Pontifiko intencija) suteikiami tam tikinčiajam, kuris su nuoširdžia atgaila bei skatinamas meilės Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje ar oratorijoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą.

Lygiai taip pat visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis suteikiami tiems tikintiesiems, kurie dėl ligos (ar kitos pateisinamos priežasties) negalėtų išeiti iš savo namų, bet su pasitikėjimu ir nuoširdžiai, tiek trokšdami Gailestingumo sau, tiek pasiruošę dalytis juo su kitais, melstųsi Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

REMONTAS

aukos kun namo remontui

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Stanislavai Vaitiekūnienei už piniginę auką (45 Eur) kunigų namo remontui. Telaimina Dievas.

Nuoširdžiai dėkojame Vaidui Šukiui už padovanotus savo kūrybos piešinius Mažųjų maldos kampeliui sekmadienio 10.30 val. šv. Mišiose.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

Dėkojame pašvęstojo gyvenimo seserims ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams, kurie jau meldėsi „Garbinimo valandą“ kartu su Marijos radijo klausytojais. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Kviečiame sekmadieniais, švenčių dienomis ar kasdien katedroje šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį. Norinčius skaityti, prieš Mišias kviečiame užsukti į zakristiją ir informuoti kunigus.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, "Žodį tarp mūsų", žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

2 vaikai.

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Vanda Jablonskienė 76 m.

Pranas Naudžiūnas 76 m.

Joana Pukevičienė 87 m.

Adolfina Kireilienė 93 m.

Stanislovas Kažys 70 m.

Kazimieras Dubinskas 83 m.

Petras Žilys 82 m.

Laimutis Petkevičius 56 m.

< atgal į sąrašą