Naujienos

In memoriam

2015-12-18

Eidamas 81–uosius metus gruodžio 18 d. mirė katedros altaristas kanauninkas Petras Budriūnas.

Tegul gailestingasis Viešpats, Kalėdų išvakarėse pasišaukęs savo brolį į Tėvo namus, dovanoja amžinojo gyvenimo dovaną džiaugtis su Švč. Mergele Marija ir visais šventaisiais.

Daugiau informacijos >>

 

 

Vidinio išgydymo pamaldos

2015-12-15

Panevėžio katedroje vyko vidinio išgydymo pamaldos!

Jas vedė arkivysk. Lionginas Virbalas ir „Gailestingumo versmė“ maldos užtarimo komanda iš Kauno.

Išgydymo pamaldų fotogalerija >>

 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymas

2015-12-13

Gruodžio 13 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingai buvo atvertos Šventosios Gailestingumo durys. Pamaldos prasidėjo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, po to tikintieji, atvykę iš įvairių vyskupijos parapijų ir giedant Visų Šventųjų litaniją, maldinga eisena patraukė į katedrą. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas iškilmingai atidarė jubiliejaus ženklu pažymėtas duris ir, gausiai susirinkus tikintiesiems, kartu su broliais kunigais šventė Eucharistiją. Kiekvienas piligrimas, kuris įeis pro šias Šventąsias Gailestingumo duris, priims Atgailos ir Eucharistijos sakramentus ir pasimels popiežiaus intencija, gaus visuotinius atlaidus. 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymo fotogalerija >>

 

Adventiniai susitikimai vaikams ir tėveliams

2015-12-10

Artėjant advento pabaigai parapijos vaikai su tėveliais būrėsi į adventinius susikaupimo vakarus katedros kriptoje.

Mažiesiems parapijiečiams katechetės sumaniai parengė biblinį pasakojimą apie Marijos Apsilankymą pas Elzbietą.

Figūrėlių, giesmių ir mąstymų pagalba vaikai ir jų tėveliai drauge leidosi į kelionę kartu Marija.

Visi vaikai turėjo galimybę su malda ir dėkingumu atnešti uždegtą žvakutę prie Marijos kojų.

 

Kristaus Karaliaus atlaidai Panevėžio katedroje

2015-11-22

Lapkričio 22 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje šventėme titulinius Kristaus karaliaus atlaidus. Šv. Mišiose pamokslus sakė Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras, filosofijos mokslų daktaras, kun. Vladimiras Solovej. 12 val. liturgijai vadovavo ir homiliją sakė Panevėžio vyskupijos administratorius, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ. Liturgiją papuošė eucharistinė procesija ir baigiamasis Mišių palaiminimas su Švč. Sakramentu. Atlaiduose giedojo katedros chorai (vad. Antanas Šauklys). Po šv. Mišių į agapę parapijos namuose klebonas pakvietė dvasininkus, parapijos choristus, procesijos dalyvius, vienuoles, katechetes, Dievo Žodžio skaitytojus, Švč. Sakramento adoruotojus, darbuotojus ir  savanorius. Pasisotinę dangiška ir žemiška duona, su dovanomis rankose, su lietuviška daina bei pilni gražių įspūdžių visi džiugiai sugrįžo į namus.

Švęsdami Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmę, o mūsų katedroje ir titulinius atlaidus, nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius su katedros gimtadieniu.

Savo maldose prisimenu parapijoje dirbančius dvasininkus, Pašvęstojo gyvenimo seseris, katechetes, Dievo Žodžio skaitytojus, „Saulės“ grupės ir kitus savanorius, procesijų dalyvius, gėlių barstytojas, Švč. Sakramento adoruotojus, Caritas ir parapijos darbuotojus, visus geradarius ir rėmėjus, parapijos šeimas. Minėdami šv. Cecilijos dieną, ypatingą padėką reiškiu parapijos chorams ir jų vadovui vargonininkui Antanui Šaukliui, jo pagalbininkėms Liudai Vėžytei ir Jolantai Antanaitienei. Sveikinu parapijos jaunimą – katedriečius ir jų dvasios vadovą kun. Tomą Paliukėną.

Tegul Kristus Karalius viešpatauja mūsų širdyse, šeimose ir parapijose, tegul Taikos Kunigaikštis ypatinga meile apgaubia sergančiuosius ir kenčiančiuosius.

Maldoje klebonas Eugenijus

Kristaus Karaliaus atlaidų fotogalerija >>

 

Patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“

2015-11-06

Lapkričio 6-7 dienomis Panevėžio vyskupijos patarnautojai susitiko Anykščiuose, kuriuose vyko patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“. Džiaugiamės, kad jame dalyvavo ir mūsų parapijos septyni patarnautojai kartu su katedros vikaru kun. Tomu. Patarnautojus vienijo žaidimai, naktinis žygis, ekskursijos ir šv. Mišios.

Dėkojame Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovei Robertai, darbuotojams Monikai ir Andriui už draugystę, nuoširdumą bei sukurtą džiaugsmą. 

Fotogalerija >>

 

Lietuvos jaunimo dienos 2015 Alytuje „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“

2015-06-28

Birželio 27-28 dienomis pusšimtis katedros parapijos jaunimo dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose Alytuje.

Lietuvos jaunimo dienos – didelė šventė kiekvienam jaunuoliui, kuris nori stiprinti savo santykį su Dievu. Šių metų šventės šūkis buvo ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“.

Visa programa buvo skirta tikrojo lobio paieškoms, kviečianti krauti lobį ne žemėje, o danguje. Tai daryti padėjo šlovinimas, teminiai susitikimai, Susitaikymo pamaldos, vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezė apie širdies instrukciją, Gailestingumo vainikėlio malda, eisena Alytaus gatvėmis, šv. Mišios.

Ypatingai didelį įspūdį jaunimui paliko amerikietis reperis bei džiazo atlikėjas kunigas Stan Fortuna, kuris jaunimą džiugino ne tik dainomis, bet ir pamokymais apie meilę.

Į Alytų atvykęs jaunimas visiems rodė gražų pavyzdį: nepyko dėl spūsčių, didelių eilių ir nesiskundė kaitria saule.

Visus vienijo bendras tikslas – atrasti tikrąjį lobį ir patirti Dievo meilę.

 

Gegužės 29, 30 d. ir birželio 20 d. 133 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2015-06-20

Nuo mokslo metų pradžios, padedant katechetei Linai, katedros kunigams ir tikintiesiems, merginos ir vaikinai lankė parapines katechezes, šventė sekmadienį ir, paaugę tikėjime, pasiruošė priimti Šventąją Dvasią.

Šiais metais Sutvirtinimo sakramentą katedroje suteikė trys vyskupai: Lionginas Virbalas SJ, Jonas Kauneckas ir Juozas Matulaitis (iš Kaišiadorių vyskupijos).

Nuoširdžiai dėkojame vyskupams ir sveikiname visus, kurių širdis pripildė Šventosios Dvasios dovanos.

 

Vysk. Liongino Virbalo paskyrimas Kauno arkivyskupu

2015-06-11

Š. m. birželio 11 d. Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir naujuoju Kauno arkivyskupu paskyrė Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą SJ.

Tegul Viešpats, pavedęs ganyti didesnę tikinčiųjų kaimenę, suteikia naujajam arkivyskupui daug malonių ir ganytojo dvasios.