Naujienos

Žilvino Treinio diakonystės šventimai

2016-01-16

Sveikiname Žilviną Treinį, per vyskupo rankas sausio 16 d. Panevėžio katedroje gavusį diakono šventimus.

Tegul Viešpats lydi diak. Žilviną pašaukimo keliu.

Diakono šventimų fotogalerija>>

 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros adventinė akcija „Apelsinas“ išsipildė!

2015-12-26

Kalėdų senelis drauge su kunigu Tomu ir savanorėmis aplankė parapijos mažuosius.

Dėkojame visiems, kurie parodė širdies dosnumą!

Adventinės akcijos fotogalerija >>

 

Susitaikymo pamaldos jaunimui

2015-12-18

Gruodžio 18 d. penktadienio pavakarę į Panevėžio katedrą rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai ir parapijos jaunimas.

Susitaikinimo pamaldoms vadovavo kunigas Tomas Paliukėnas: dalinosi Dievo Žodžiu, vedė katechezę, padėjo jaunuoliams peržvelgti savo sąžinę.

Būrelis kunigų, kartu vyskupu Jonu Kaunecku klausė jaunuolių išpažinčių, o  tuo metu katedriečiai šlovino Dievą.

 

In memoriam

2015-12-18

Eidamas 81–uosius metus gruodžio 18 d. mirė katedros altaristas kanauninkas Petras Budriūnas.

Tegul gailestingasis Viešpats, Kalėdų išvakarėse pasišaukęs savo brolį į Tėvo namus, dovanoja amžinojo gyvenimo dovaną džiaugtis su Švč. Mergele Marija ir visais šventaisiais.

Daugiau informacijos >>

 

 

Vidinio išgydymo pamaldos

2015-12-15

Panevėžio katedroje vyko vidinio išgydymo pamaldos!

Jas vedė arkivysk. Lionginas Virbalas ir „Gailestingumo versmė“ maldos užtarimo komanda iš Kauno.

Išgydymo pamaldų fotogalerija >>

 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymas

2015-12-13

Gruodžio 13 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingai buvo atvertos Šventosios Gailestingumo durys. Pamaldos prasidėjo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, po to tikintieji, atvykę iš įvairių vyskupijos parapijų ir giedant Visų Šventųjų litaniją, maldinga eisena patraukė į katedrą. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas iškilmingai atidarė jubiliejaus ženklu pažymėtas duris ir, gausiai susirinkus tikintiesiems, kartu su broliais kunigais šventė Eucharistiją. Kiekvienas piligrimas, kuris įeis pro šias Šventąsias Gailestingumo duris, priims Atgailos ir Eucharistijos sakramentus ir pasimels popiežiaus intencija, gaus visuotinius atlaidus. 

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų atidarymo fotogalerija >>

 

Adventiniai susitikimai vaikams ir tėveliams

2015-12-10

Artėjant advento pabaigai parapijos vaikai su tėveliais būrėsi į adventinius susikaupimo vakarus katedros kriptoje.

Mažiesiems parapijiečiams katechetės sumaniai parengė biblinį pasakojimą apie Marijos Apsilankymą pas Elzbietą.

Figūrėlių, giesmių ir mąstymų pagalba vaikai ir jų tėveliai drauge leidosi į kelionę kartu Marija.

Visi vaikai turėjo galimybę su malda ir dėkingumu atnešti uždegtą žvakutę prie Marijos kojų.

 

Kristaus Karaliaus atlaidai Panevėžio katedroje

2015-11-22

Lapkričio 22 d. (sekmadienį) Panevėžio katedroje šventėme titulinius Kristaus karaliaus atlaidus. Šv. Mišiose pamokslus sakė Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras, filosofijos mokslų daktaras, kun. Vladimiras Solovej. 12 val. liturgijai vadovavo ir homiliją sakė Panevėžio vyskupijos administratorius, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ. Liturgiją papuošė eucharistinė procesija ir baigiamasis Mišių palaiminimas su Švč. Sakramentu. Atlaiduose giedojo katedros chorai (vad. Antanas Šauklys). Po šv. Mišių į agapę parapijos namuose klebonas pakvietė dvasininkus, parapijos choristus, procesijos dalyvius, vienuoles, katechetes, Dievo Žodžio skaitytojus, Švč. Sakramento adoruotojus, darbuotojus ir  savanorius. Pasisotinę dangiška ir žemiška duona, su dovanomis rankose, su lietuviška daina bei pilni gražių įspūdžių visi džiugiai sugrįžo į namus.

Švęsdami Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmę, o mūsų katedroje ir titulinius atlaidus, nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius su katedros gimtadieniu.

Savo maldose prisimenu parapijoje dirbančius dvasininkus, Pašvęstojo gyvenimo seseris, katechetes, Dievo Žodžio skaitytojus, „Saulės“ grupės ir kitus savanorius, procesijų dalyvius, gėlių barstytojas, Švč. Sakramento adoruotojus, Caritas ir parapijos darbuotojus, visus geradarius ir rėmėjus, parapijos šeimas. Minėdami šv. Cecilijos dieną, ypatingą padėką reiškiu parapijos chorams ir jų vadovui vargonininkui Antanui Šaukliui, jo pagalbininkėms Liudai Vėžytei ir Jolantai Antanaitienei. Sveikinu parapijos jaunimą – katedriečius ir jų dvasios vadovą kun. Tomą Paliukėną.

Tegul Kristus Karalius viešpatauja mūsų širdyse, šeimose ir parapijose, tegul Taikos Kunigaikštis ypatinga meile apgaubia sergančiuosius ir kenčiančiuosius.

Maldoje klebonas Eugenijus

Kristaus Karaliaus atlaidų fotogalerija >>

 

Patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“

2015-11-06

Lapkričio 6-7 dienomis Panevėžio vyskupijos patarnautojai susitiko Anykščiuose, kuriuose vyko patarnautojų susitikimas „Pamatyk daugiau“. Džiaugiamės, kad jame dalyvavo ir mūsų parapijos septyni patarnautojai kartu su katedros vikaru kun. Tomu. Patarnautojus vienijo žaidimai, naktinis žygis, ekskursijos ir šv. Mišios.

Dėkojame Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovei Robertai, darbuotojams Monikai ir Andriui už draugystę, nuoširdumą bei sukurtą džiaugsmą. 

Fotogalerija >>