Naujienos

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė

2016-09-14

Rugsėjo 14 d., Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje, 18 val. Panevėžio katedroje vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo šv. Mišias.

Po pamaldų tikinčiųjų būrys patraukė prie Klaipėdos gatvėje esančio kryžiaus, atstatyto 1990 metais Gyvojo Rožinio draugijos rūpesčiu.

Pamaldų dalyviai drauge giedojo Kryžiaus šventas ir kitas giesmes, kalbėjo Gailestingumo vainikėlį ir Gailestingumo litaniją.

Pamaldoms vadovavo ir palaiminimą suteikė vysk. J. Kauneckas, drauge meldėsi katedros klebonas Eugenijus Troickis, seimo narys Povilas Urbšys, Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Dėkojame draugijos nariams už nuolat prižiūrimą ir gražiai išpuoštą kryžių.

 

Mišiose kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir giedojo solistė Judita Leitaitė

2016-09-04

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje rugsėjo 4 d. sekmadienį 12 val. Mišiose kartu su tikinčiaisiais meldėsi ir giedojo solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių viešnia susirinkusiuosius pradžiuginio dar keliomis giesmėmis, šiltai pasidalino savo patirtimi, skaičiuodama jau trisdešimtuosius profesionalios dainininkės metus. Betarpiškas bendravimas ir profesionalus giedojimas visus taip sužavėjo, kad kiekvieną giesmę lydėjo gausūs plojimai. Pabaigoje norintys galėjo įsigyti dainininkės išleistą kompaktinę plokštelę su autografu. Katedros administratorius visų tikinčiųjų vardu nuoširdžiai padėkojo solistei, įteikė foto albumą apie Panevėžio katedrą ir palinkėjimo dar ne vieną dešimtmetį džiuginti žmones Dievo apdovanotu balsu.

 

Panevėžio katedroje šv. Mišios prašant Dievo palaimos mokytojams ir švietimo darbuotojams

2016-08-31

Gražia tradicija tapo prieš naujus mokslo metus bendrai maldai kviesti Panevėžio miesto ir rajono mokytojus ir švietimo darbuotojus. Ir šiemet rugjūčio 31 d. 15 val. į Panevėžio katedrą susirinko gausus pedagogų būrys. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis. Dvasininkas padėkojo visiems mokytojams už pasišventusį darbą nešant mokslo ir tikėjimo šviesą jaunajai kartai. Dar kartą priminė nepailsti perduodant krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes jaunimui, tapti jiems pavyzdžiu kartu augant ir bręstant. Šv. Mišių pabaigoje katedros administratorius perdavė susirinkusiems pedagogams vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimus ir visus pakvietė į šventorių vaišėms ir pabendravimui. Susirinkusieji dar gerą valandą dalinosi vieni su kitais vasaros įspūdžiais ir naujų mokslo metų nuotaikomis.

Dėkojame Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjui Dainiui Šipeliui, Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui Rimkui, Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikarui Eugenijui Styrai ir visiems, prisidėjusiems prie šventės.

 

Rugpjūčio 7 d. Panevėžio katedra šventė Porciunkulės atlaidus

2016-08-07

Šv. Mišiose pamokslus sakė kun. Žilvinas Treinys, kilęs iš Panevėžio katedros parapijos, prieš mėnesį tapęs kunigu. Svečias dalinosi tikėjimo kraičiu, priminė tikintiesiems kaip atsirado Porciunkulės atlaidai, leidosi į Šv. Rašto lobynus.

Šeimų šv. Mišiose į bendrą maldą jungėsi Marijos radijo klausytojai, o katedroje svečiavosi savanoriai, kurie rinko aukos  Marijos radijo išlaikymui. Savanoriai pasiliko ir 12 val. šv. Mišiose, kurias iškilmingai aukojo kunigas Žilvinas ir pasakė ugningą pamokslą. Šv. Mišios buvo užbaigtos eucharistine procesija ir palaiminimu.

Po šv. Mišių klebonas Eugenijus Troickis visus tikinčiuosius pakvietė į šventorių, kur Naujamiesčio šaulių 2-osios kuopos vadas Raimondas Serdikevičius, kartu su pagalbininku visus pavaišino skania koše. Kaip Šv. Rašte sakoma: „Visi prisivalgė iki soties ir dar atliko“. Atliko tiek, kad skania koše kitą dieną buvo pavaišinti pusšimtis „Betliejaus“ valgyklėlės lankytojų.

Širdingai dėkojame kunigui Žilvinui, katedros kunigams, choristams, procesijų dalyviams, Šv. Rašto skaitovams ir visiems tikintiesiems, papuošusiems katedros atlaidus. Tegul Dievas visiems atlygina savo gausiomis malonėmis.

 

Rugpjūčio 4-5 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko 24 valandų adoracija

2016-08-05

Adoracija prasidėjo šv. Mišiomis, vėliau 10 val. gausus Gyvojo Rožinio narių būrys drauge sukalbėjo Rožinį su Šv. Raštu. Iki pietų pasikeisdami kunigai klausė išpažinčių. 12 val. maestro Antanas Šauklys su choristais sugiedojo Viešpaties Angelo maldą, o 13 val. į draugystę su eucharistiniu Jėzumi rinkosi parapijos šeimos. 15 val. katedros klebonas Eugenijus Troickis kalbėjo susirinkusiems apie piligrimystę, apžvelgdamas piligrimystės istoriją, jos rūšys ir būdus. Kunigas atkreipė dėmesį, kad piligrimystė prasideda kiekvieną kartą, kai nutariama melstis, eiti į maldos namus švęsti Eucharistiją, tokiu būdu piligrimystės dvasia ypatingu būdu atsiskleidžia per procesijas.

Pavakary 17.30 val. kartu su susirinkusia bendruomene buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Vėliau buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių Švč. Sakramentas iškilmingai buvo perneštas į katedros kriptą. 19.30 val. drauge su tikinčiaisiais meditaciniu Dievo Žodžiu (pagal dienos Evangeliją) dalinosi kun. dr. Gediminas Jankūnas. Svečias, remdamasis Šv. Raštu, gyvai ir prasmingai apmąstė Jėzaus klausimus: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų“ ir, „Kuo jūs mane laikote“, ragino susirinkusiuosius asmeniškai ieškoti atsakymo kas yra Jėzus.

Vėlų vakarą į maldos vainiką įsijungė parapijos jaunimas Katedriečiai, kurie šlovino Jėzų Švč. Sakramente, meldėsi maldos žodžiais. Kunigai klausė išpažinčių, buvo galimybė pasikalbėti dvasinėmis temomis. Nuo 23 val. iki ryto į naktinę adoraciją rinkosi Gyvojo Rožinio nariai ir kiti maldininkai, kurie kalbėjo Kalnus, rožinį, kitas maldas. Ryte šv. Kotrynos kongregacijos seserys drauge su susirinkusiais meldėsi Liturgines valandas, o po Aušrinės maldos klebonas visus palaimino su Švč. Sakramentu ir pernešė į katedrą. 24 valandų adoracija katedroje buvo užbaigta v. Mišiomis ir iškilmingu palaiminimu.

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. Gediminui Jankūnui, katedros kunigams, Gyvojo Rožinio draugijos nariams, choristams, sesėms kotrynietėms ir visiems tikintiesiems, kurie ypatingu būdu maldingai įsijungė į adoraciją. Telaimina visus Dievas.

 

Išvyka į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje

2016-07-31

Mes, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, Utenos Dievo Apvaizdos bei Leliūnų šv. Juozapo parapijų jaunimas, keliavome į Pasaulio jaunimo dienas, kurios vyko liepos 25-31 dienomis Krokuvoje. Troškome išgyventi ir dar labiau patirti Dievo Gailestingumą, nes šių Pasaulio jaunimo dienų pagrindinė tema buvo: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7).

Į Krokuvą atvykome vėlai vakare. Pailsėję visi drauge važiavome į miesto centrą, kuriame sutikome tūkstančius jaunų bei tikinčių žmonių iš viso pasaulio. Vakare keliavome į Błonia parką. Jame buvo iškilmingai aukojamos šv. Mišios Pasaulio Jaunimo dienų atidarymo proga. Kiekvieną rytą priimančios parapijos bažnyčioje dalyvaudavome katechezėse bei šv. Mišiose, kurias aukojo Lietuvos vyskupai. Vieną dieną, po katechezės bei šv. Mišių, paskyrėme kopimui į kalnus. Tai mus visus sustiprino ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai atrasdami vieni kitų jautrias, bet kartu ir stipriąsias savybes. Lankėme įvairias bažnyčias, gražiausią įspūdį paliko aplankytosios šv. Jono Pauliaus II ir šv. ses. Faustinos gailestingumo šventovės.

Visą mūsų išvyką vainikavo piligriminė 8 km kelionė į Campus Misericordiae – gailestingumo lauką, kuriame ne tik nakvojome, meldėmės, klausėmės koncerto, bet patyrėme didžiausią džiaugsmą – dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo popiežius Pranciškus.

Grįždami į namus beveik visą laiką tylėjome. Tylėjome ne vien dėl to, kad buvome pavargę, bet ir todėl, kad savaitė pilna maldų bei įvairių išmėginimų, leido susimąstyti apie gyvenimą, tikėjimą bei jo dovanojamus vaisius.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Tomui už kelionės organizavimą bei rūpestį jos metu! Širdingai dėkojame klebonui kun. Eugenijui už paramą, palaikymą ir nuolatinį padrąsinimą. Dėkojame parapijiečiams už dosnią širdį, kurios dėka mes galėjome išvykti į kelionę ir pasisemti tikėjimo drąsos.

Išvykos į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje fotogalerija >>

 

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas

2016-07-16

Liepos 16 dieną 15 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas >>

Vysk. Linas Vodopjanovas: „Dievas niekada nepavargsta atleisti“>>

 

Ingreso fotogalerija >>

 

 

 

 

Piligriminė kelionė į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus

2016-07-08

Liepos 8 d. (penktadienį) būrys katedros parapijiečių kartu su klebonu Eugenijumi ir prelatu Broniumi vykome į Žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlaidus. 12 val. šv. Mišių aukai vadovavo apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro López Quintana, jo patarėjas mons. dr. Matthew Amponsah-Saamoa, drauge meldėsi Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ ir būrys kunigų, kurių tarpe buvo įvairių Lietuvos apskričių policijos kapelionai. Bendrai maldai į baziliką suvažiavo visos šalies policijos, ugniagesių, pasieniečių bei teisėsaugos atstovai, kurie skaitė Dievo Žodį, o po Mišių įsijungė į Kryžiaus Kalvarijų procesiją. Homilijos metu nuncijus pabrėžė valstybės institucijų ir Bažnyčios bendradarbiavimo svarbą, tarnaujant žmogui ir kuriant teisingumą. Po šv. Mišių, aukščiau minėtų institucijų vadovai nuncijui ir vyskupui padėkojo už bendrą maldą, parodytą dėmesį specialiosioms tarnyboms, skiriant joms atlaidų dieną ir įteikė dovanų. Po palaiminimo visi tikintieji maldingai patraukėm į Kalvarijos kalnus.

Po kelių valandų šiltos ir kelis kartus lietumi atgaivintos maldos, visi pasistiprinę duonos kąsniu ir gardėsiais, patraukėm link namų. Trumpam stabtelėjom Telšių katedroje, įžengėm pro Jubiliejines Gailestingumo duris, pasimeldėm prie vyskupų ir kunigų kapų.

Mus saugiai ir pigiai pavežėjo individualios įmonės „Rimeta“ vadovas Rimantas Mikėnas, kuris kartu su mumis meldėsi Žemaičių Kalvarijoje ir liudijo gyvą tikėjimą. Kviečiame pasinaudoti šios įmonės paslaugomis, tel. nr. pasiteiravimui 8-616-52700.

Kelionės įspūdžiais pasidalino maldininkai: kun. Eugenijus, prel. Bronius, Irena, Antanina, Genovaitė ir Birutė.

 

Dieninė vaikų stovykla ,,Dievo vardas – Gailestingumas“

2016-07-02

Birželio 27 – liepos 2 dienomis vyko jau šeštoji parapijos jaunimo organizuota dieninė vaikų stovykla.

Šių metų stovyklos pavadinimas ,,Dievo vardas – Gailestingumas“ buvo skirtas popiežiaus paskelbtiems Dievo Gailestingumo metams. 

Mažiesiems parapijiečiams skirtoje stovykloje dalyvavo 35 vaikai, kurie kartu su vadovais pažino Dievo Gailestingumą: per įvarius mokymus, išvykdami į Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyną, gamindami rankų darbo Dievo Gailestingumo vainikėlius.

Taip pat smagiai leidome laiką šokdami, sportuodami, rašydami vieni kitiems laiškus, vaidindami.

Kiekvieną dieną stovyklą baigdavome šv. Mišiomis arba pamaldomis.

Paskutinė stovyklos diena – uždarymo šventė, į stovyklą subūrė visų stovyklautojų šeimas. Vyko katechezė tėvams, visi kartu dalyvavome šv. Mišių aukoje, po kurių visi dalinomės stovyklos džiaugsmais agapėje.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Eugenijui už pagalbą ir rūpestį visos stovyklos metu, katedros kunigams, klierikui Raimundui bei visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo ir rengimo.

Stovyklos ,,Dievo vardas – Gailestingumas“ fotogalerija >>

 

Sutvirtinimo sakramentas Panevėžio katedroje

2016-06-30

2016 m. gegužės 11, 18 ir 25 dienomis mūsų katedroje 137 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo Sakramentą.

Sutvirtinimo sakramentą katedroje suteikė vyskupai Lionginas Virbalas SJ ir Jonas Kauneckas.

Jaunimas dėkojo vyskupams, jog suteikė galimybę gauti Šventosios Dvasios dovanas. Tikėdamiesi, kad jos juos sustiprins, neleis nutolti nuo Dievo, o kaip tik juos suartins su juo. Taip pat vildamiesi bei trokšdami, jog Šventosios Dvasios dovanos lydės juos krikščioniškuoju keliu.

Taip pat jaunimas padėkojo klebonui kun. Eugenijui, kunigui Tomui bei katechetėms Linai, Almai ir Lidijai už palydėjimą tikėjimo keliu.

 

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (Devintinių) procesija

2016-05-29

Gegužės 29 d. švenčiant  Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines) vyko procesija iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros į Švč. Trejybės bažnyčią.

Procesijos fotogalerija >>

 

Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupą

2016-05-20

Popiežius Pranciškus naujuoju Panevėžio ganytoju paskyrė vyskupą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM.

Sveikiname ir meldžiame gausių Viešpaties malonių.

Daugiau informacijos >>