Klebono žodis 2018-02-25

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Brangieji,

Naujajame Testamente yra vos kelios evangelinės vietos (Jėzaus krikštas, atsimainymas), kuriose kalba Dievas Tėvas, visais kitais atvejais Dievas kalba per savo Sūnų. Šįkart Dievas išvaiko visas apaštalų abejones kas yra Jėzus, gretinant jį prie Mozės ar kitų didžiųjų pranašų ir dar kartą patvirtins, kad „šitas yra mano mylimasis Sūnus“. Palapinių idėja (rudens derliaus šventė sukot) Petrui pakiša mintį dėkoti Dievui už jo artumą ir rūpestį Dievo tauta tremties metu (40 metų). Tačiau Tėvo troškimas per Jėzų kurti kitokią Dievo tautą, bažnyčią (eklesia – žmonių sambūrį, bendriją), ant kurios Viešpats ir ateityje statys savo bažnyčią: „Tu esi Petras, uola (Kefas), ant kurios aš pastatysiu savo bažnyčią“. Atsimainęs Petro, Jokūbo ir Jono akyse Jėzus kuria (buria) naują žmonių bendruomenę, bažnyčią Tegul prasidėjusi gavėnia sutelkia mus mąstyti apie Jėzaus prisikėlimą iš numirusių ir gyventi bendruomeniškumą, kuriame atpažįstamos ne tik maldos, pasninko ir išmaldos praktikos, bet visas gyvenimas teperkeičia mūsų širdis.

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis

2018-02-18

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Brangieji,

Per Jono krikštą Jėzus gauna užduotį – vienytis su visais žmonėmis ir parodyti naują, kiek kitokį Dievo paveikslą. Žodį „paakinti“ reiktų versti tikslesniu žodžiu „išstumti“. Pradžios knygoje skaitome, kad Dievas „išstūmė“ pirmuosius tėvus iš rojaus. „Išstumtas“ į dykumą Jėzus praranda patogų gyvenimą Tėvo artumoje kaip pirmieji tėvai rojuje, kad būtų šėtono gundomas ir vėliau imtųsi skelbti Gerosios Naujienos. Šėtono (arba priešininko) tikslas yra sugundyti Dievo Sūnų, kad jis liautųsi rūpinęsis žmonėmis. Tiesa, Dievas išbando žmogų (taip pat ir Jėzų), kad patikrintų savo Sandoros dalininką. Kaip Jėzus buvo Dvasios pripildytas, taip ir kiekvieną žmogų Dievas pripildo savo malone. Atpažinkime šių laikų dykumą ir leiskimės į ištikimybės su Dievu kelionę, vedančia ne tik į Velykų slėpinį, bet ir į amžinąjį Prisikėlimo džiaugsmą.

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis