Klebono žodis 2019-02-10

V EILINIS SEKMADIENIS

Brangieji,

Paskutiniai du sekmadieniai išryškino Dievo pašaukimą ir mūsų atsiliepimą į jį. Praėjusią savaitę mes girdėjome pranašo Jeremijo pašaukimą ir Jėzaus kalbą sinagogoje apie jo paties pašaukimą. Šiandien pranašas Izaijas atranda save Dievo akivaizdoje ir jaučiasi nevertas; jis yra apvalomas, nuskaistinamas ir pasiruošęs atsiliepti į Dievo kvietimą. Petro atsakas panašus – jis Jėzaus akivaizdoje jaučia jo ypatingą artumą ir galią, o kartu ir savo nevertumą. Bet, kaip ir Izaijas, nepaisant jausmų ir nevertumo, Viešpats kviečia kiekvieną žmogų atsiliepti ir sekti juo. Nėra taip svarbu ar jaučiamės (ne)verti tarnauti Dievui. Daug svarbiau, jog Dievas mus išsirenka ir randa būdų mus praturtinti savo malone, nors vėl ir vėl suprantame, kad esame, kaip pranašas Izaijas sakė, „suteptomis lūpomis“. Jėzus ne tik tikisi iš apaštalo Petro tikėjimo ženklų ir ramaus grįžimo namo, jo sekėjai turi keliauti į pasaulį ir žvejoti žmones. Pripildyti Dievo dvasios dovanų, mes taip pat savo žodžiais ir darbais esame kviečiami dalintis tikėjimu su kitais.

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis

2019-02-03

IV EILINIS SEKMADIENIS

Broliai ir seserys,

Kai Pilypas pasidžiaugė, jog susitiko su Jėzumi iš Nazareto, Natanaelis atkirto: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?“ (Jn 1, 46). Išties, Jėzaus laikų Nazareto gyventojai neturėjo gero vardo Izraelio krašte. Pažinoję Marijos ir Juozapo šeimą, nazaretiečiai negalėjo priimti jų tarpe kilusio Mesijo. Juos piktino ir tai, kad Jėzus savo krašte nepadarė jokio stebuklo. Kodėl? Daug savimeilės? Pavydo? Nuodėmingumo? Išankstinis nusistatymas? Tuomet jie nepriėmė Dievo įsikūnijimo tiesos ir troško stebuklų. O kas mums trukdo priimti Jėzų šiandien? Godumas? Savimeilė? Pavydas dėl kito sėkmės? Nuodėmės? Dažnai pagalvojame, kad Viešpats yra mums pažįstamas ir savas. Bet ar priimame Jį nuolankia ir kupina širdimi šiandien?

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis

2019-01-27

III EILINIS SEKMADIENIS

Brangieji,

Evangelistas Lukas džiaugiasi, galėdamas į savo knygas (Evangeliją ir Apaštalų darbus) sudėti visą Senojo Testamento ir žodinės tradicijos kraitį, išsiskleidusį Jėzaus Kristaus mokyme: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Lukas nori labiau pabrėžti Dievo veikimą dabar, o ne aprašyti istorinius ar chronologinius įvykius. Evangelistas pasakoja apie įvykius, kuriais Jėzus pakeitė žmonių gyvenimus. Lukui Jėzaus asmuo nėra vien tik mokytojas, bet dieviškas savybes turintis ir žmonių dvasinius lūkesčius pildantis Dievo pasiųstasis (Mesijas). Užbaigę maldų už krikščionių vienybę savaitę melskime Dievą, kad Jo Žodis mus pažadintų gyvajam ir šiandien veikiančiam Jėzui.

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis

2019-01-20

II EILINIS SEKMADIENIS

Brangieji,

Šiuo pirmuoju padarytu stebuklu, atrodo, kad Jėzus neskubėjo rodyti savo dieviškas galias: „Dar neatėjo mano valanda“. Tai Marija išprovokavo Jėzų kažko imtis. Kanos vestuvių įvykis kviečia mus matyti ne patį stebuklą, bet Dievo veikimą per Kristų, kuris ne tik turi dievišką galią, bet pradeda savo viešąją veiklą.
Šiame Jėzaus darbe (stebukle) slypi daug simbolių. Vanduo – tai Senasis Įstatymas, o vynas – tai Naujo Įstatymo malonė. O kur dar didžiulis vandens kiekis (apie 400 litrų), kurį Jėzus pavertė vynu. Neišleiskime iš akių Marijos ir tarnų vaidmens. Būtent Viešpaties motina paskatina Jėzų atlikti šį veiksmą. Marija tapo tarpininke tarp Jėzaus ir vestuvių svečių. Kaip Viešpats atsiliepė į Marijos tarpininkavimą, taip jis šiandien išklauso mūsų maldas per Marijos užtarimą. Atkeipkime dėmesį ir į vestuvių tarnus, kurie vieninteliai matė kas čia ką tik nutiko (visi kiti džiaugėsi vestuvių švente, skaniu ir nesibaigiančiu vynu). Tai žinia ir mums – konkrečiose situacijose turime ne tik atpažinti Kristaus veikimą, bet ir būti jos dalyviais. Kanos vestuvės mums pateikia bent tris dalykus. 1. Kristus apreiškia savo dieviškumą ir pradeda viešosios veiklos misiją. 2. Marijos įtaka Jėzui ir jos tarpininkavimas tuomet ir dabar. 3. Tarnai, viską matę, tampa ne tik šio įvykio liudininkais, bet ir dalyviais.

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis

2019-01-13

KRISTAUS KRIKŠTAS

Broliai ir seserys,

„Visa šio vyksmo (t.y. krikšto) reikšmė išaiškėja tik turint prieš akis kryžių ir prisikėlimą. Žengdami į vandenį, krikštijamieji išpažįsta savo nuodėmę ir mėgina nusimesti šią savo kaltumo naštą. Kaip elgėsi Jėzus? Lukas, visoje savo evangelijoje budriai stebintis besimeldžiantį Jėzų, vis vaizduojantis Jį kaip besimeldžiantį, besikalbantį su Tėvu, praneša, kad Jėzus krikštą priėmė melsdamasis. Krikščionijai, turinčiai prieš akis kryžių ir prisikėlimą, tapo aišku, kas įvyko: Jėzus užsivertė ant savo pečių visos žmonijos kalčių naštą; Jis nunešė ją žemyn į Jordaną... Visa Jėzaus krikšto reikšmė, Jo „visas teisumas“ atsiskleidžia tik kryžiuje: krikštas – mirties už žmonijos nuodėmes prisiėmimas, o balsas per krikštą: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus“ – išankstinė nuoroda į prisikėlimą“ (Benediktas XVI „Jėzus iš Nazareto“ I dalis).

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis

2019-01-06

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Brangieji,

Rytų išminčiai, skaitydami dangaus ženklus, leidžiasi į kelionę pas „gimusį karalių“, kurio namai ir adresas yra mažas Betliejus, pranašystėmis skurdus ir neperspektyvus miestelis išganymo istorijoje. Tik savyje uždegę ne tik proto, bet ir tikėjimo smalsumą, išminčiai atranda Dievo pėdsakus, nes tvirtai žinojo, jog Dievas apsireiškia per kūriniją. Toje kelionėje (į abi puses) pirmųjų piligrimų laukė išbandymai. Čia taip pat reikia dieviškos išminties, kad išvengtum blogio ar būtum pakankamai tvirtas su juo susigrumti. Erodas – vienas iš tų, bijančių prarasti savo valdžią ir piktnaudžiaujantis galia. Ir čia, kur ateina Dievas, jam mėginama užkirsti kelią. Tačiau Dievui nėra negalimų dalykų. Šiandienos krikščionis turi dvasingai skaityti laiko ženklus ir pasimokyti nuolankumo, vedančio į susitikimą su gimusiu Jėzumi. Kas tie laiko ženklai? Tegul šįkart esti Dievo žodžiai, sklindantys iš Šventojo Rašto knygų. Ženklai - tai tarsi Jėzaus laikų žvaigždės, nurodančios kelią pas Dievą. Atverkime savo širdis laiko ženklams – Šventojo Rašto žodžiams, nurodantiems kryptį pas meilės Karalių.

Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis